Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 373.

335

een week wordt voor een geheele week gerekend. Weken, gedurende welke de verzekerde invaliditeitsrente heeft genoten, worden niet medegerekend.

(2) Het vierde, lid van artikel 369 is van toepassing, met dien verstande, dat de verzoeker of zijn echtgenoot niet mag aangeslagen zijn over het belastingjaar, eindigend den 30sten April van het jaar, waarin het verzoek om rente wordt ingediend.

(3) Bedraagt het aantal premiën minder dan 156, dan wordt geen rente toegekend, tenzij de verzoeker aannemelijk maakt, dat hij in het tijdvak van tien jaren, dat onmiddellijk voorafgaat aan de vervulling van zijn vijf en zestigste jaar, te zamen gedurende 156 weken in de termen van verzekeringsplicht zou zijn gevallen, indien de verzekering bij den aanvang van dat tijdvak reeds ingevoerd ware. Baarbij blijven de artikelen 5 onder b, 51 en 33 in verband met artikel 353 en artikel 354 buiten aanmerking.

(4) Wordt krachtens de bepalingen van § 1 van Hoofdstuk II van de Tweede Afdeeling een rente toegekend aan hem, die in het genot is eener rente krachtens dit artikel toegekend, of omgekeerd, dan wordt de eerst toegekende rente geacht te zijn vervallen op den dag, waarop de laatst toegekende rente ingaat. Hetgeen wegens » de eerst toegekende rente is uitgekeerd over den tijd, verstreken

na den dag, waarop de laatst toegekende rente ingaat, wordt verrekend met het over dien tijd wegens laatstbedoelde rente verschuldigde.

Voor hen, die op ouderen leeftijd in de verzekering vallen, is het verkorte onmogelijk den in art. 372 gestelden wachttijd te voltooien, vóór wacutt',d• zij den pensioengerechtigden leeftijd bereiken.

Waar de wetgever in de artt. 369 en 370 zelfs hen, die voor.bjiiu./ pensioen niets betaald hebben in het genot van een ouderdomsrente gesteld heeft, spreekt het van zelf, dat hij ook een regeling getroffen heeft om de ouderen, die uithoofde van hun leeftijd slechts kort\ verzekerd konden zijn, het verkrijgen eener ouderdomsrente moge- i lijk te maken.

In het ontwerp was de regeUng van den wachttijd voor den Regeling in verzekerde minder gunstig. Het oorspronkelijk ontwerp stelde als on erp' eisch voor de geregelde premiebetaling een aantal premiën van 47 per jaar. In de Tweede Kamer stelde de heer Treub een amendement voor, daartoe strekkende, om de weken, waarover de verzekerde invaUditeitsrente heeft genoten of waarover hij tengevolge van ziekte enz. geeitjLjMMi behoefde te betalen, niet mede te rekenen. De Minister had hiertegen ernstige bezwaren. Ter tegemoetkoming aan den wensch

Sluiten