Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 408.

355

niet binnen een jaar na zijn inwerkingtreding een wetsontwerp is ingediend tot bekrachtiging van den maatregel of tot wijziging van de bepalingen dezer wet, betrekking hebbende op de wijze van premiebetaling.

Bij de behandeling van art. 226 (ontwerp art. 208) heeft Minister bij aigeTalma bij de Tweede Kamer bij nota van wijziging dit artikel maatregel ingediend. Ter toelichting deelde de Minister mede, dat hij daartoe kan van^Se gekomen was door de overweging van het amendement van den weke£'ge" heer Treub op art. 226, strekkende te bepalen, dat de Raden van worden' Arbeid de bevoegdheid zouden hebben de premiën op te halen. Bij den Minister was n.1. de vraag gerezen, of de regeling van de premiebetaling wel in orde was; „niet of de zaak loopt, maar of niet „in de praktijk de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid „tot de conclusie zullen kunnen komen, dat ook in verband met „de inning der premiën op grond van de Ongevallenwet en Ziektenet de premie-inning op e^raauidiger manier kan geregeld worden". En even later deelde de Minister nog mede, dat hij zich bewust was, dat ook als de zaak loopt, de een of andere wijziging gewenscht kan blijken en dat wanneer men dan moet wachten, totdat de wet daartoe noodig, er is, — een ieder weet dat allerlei omstandigheden dit zeer kunnen vertragen, — het lang kan duren eer men de wijziging kan aanbrengen.

Bij de beraadslaging over dit artikel voerde slechts de heer Treub het woord, die behalve een enkel staatsrechtelijk bezwaar, aanvoerde, dat tengevolge van deze bepaling de geheele wet op losse schroeven gezet jwerd. De Regeering krijgt de bevoegdheid om van de wet af te wijken. Ook toonde de Regeering hiermede z. i. geen groot vertrouwen in de regeling der wet. Minister Talma heeft de indiening van het artikel verdedigd; hij voerde nog eens aan, dat de Regeering niet twijfelde aan de juistheid der regeUng in het ontwerp opgenomen, doch dat de wetenschap, dat de wet ter uitvoering in handen van een uitgebreide machinerie, die niemand nog kent, zal komen, tot die regeling geleid had. De Bank, de Raden van Arbeid, de Verzekeringsraden, zullen de meest practische suggesties kunnen maken „waarvan ieder de juistheid zal erkennen. Kunnen „wij dan niet maken een algemeenen maatregel van bestuur dan „moeten wij beginnen, en dit is een groot bezwaar, de zaken verkeerd te doen en tevens met een wetswijziging te komen bij de „Tweede Kamer". Het artikel werd aangenomen. Vóór de invoering der wet is van de hier gegeven bevoegdheid geen gebruik gemaakt; de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat, wanneer de wet

Sluiten