Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

364

Alphabetisch Register.

De cijfers duiden de nummers der bladzijden aan.

Bloedverwanten.

Loondienst tusschen — niet uitgesloten 68

Buiten gebruik stelling.

Bewaring van rentekaarten na — 288

Bij — der rentekaart wordt een nieuwe rentekaart opgemaakt . . . 287

—, indien de verzekering nietig is 277

-- van voorloopige rentekaarten 300

De — moet gevraagd worden, zoodra alle zegelvakken volgeplakt zijn 280, 281

De — moet gevraagd worden, indien de geldigheidsduur der rentekaart verstrijkt 273, 280

Geval, waarin bij - geen nieuwe rentekaart opgemaakt wordt . . . 287

Opmaking van een nieuwe rentekaart zonder — der vorige . . . 254

Tijdstip, waarop — moet plaats hebben 273

Tijdstip, waarop de rentekaart na — aan de Bank opgezonden wordt 277,278

Wijze van — 273

Competentie,

Zie Bevoegdheid.

Contröle.

Bij de — blijkt of er zegels van een rentekaart geweekt zijn . . . 348

— op de premiebetaling.... 260

— op de premiebetaling bij huisarbeid* 213

— op de premiebetaling berust bij den voorzitter van den Raad van Arbeid 55, 289, 350

— op rentetrekkers in verband

met drankmisbruik 202

— op de rentetrekkers . . . 56, 102

— op rentetrekkers, die in het buitenland wonen 179

— op de uitgaven en ontvangsten

van den Raad van Arbeid .... 89

Rechten van den ambtenaar bij de uitoefening der contröle . . . 289, 350

Vertooning rentekaart noodig voor' de — op de premiebetaling . . . 260

Verzuim van premiebetaling wordt bij de — ontdekt 302

Correspondentie.

Voorschriften bij de — in acht te nemen 88

Cumulatie. ,

— van renten en pensioenen toegelaten 31

— van weezenrente met andere rente mogeUjk 36

Gedeeltelijke — van weduwenen weezenrente 37, 160

Geen — van ouderdomsrente en invaliditeitsrente .... 34, 156, 336

Geen — van ouderdomsrente volgens deze wet met die volgens de ouderdomswet 1919 . . . . . . . 336

Dagteekenen.

Doel — der zegels 264

Elke zegel moet gedagteekend worden 46, 264

Een zegel, dat niet gedagteekend is, geldt voor den werkgever als niet geplakt 224, 264

Niet —- van verschUlende zegels is één overtreding 342

Onjuist — en veranderen in de dagteekening is strafbaar .... 343

Onjuist — is een poging tot misleiding 343

Twee dagteekeningen vereischt, indien het zegel geplakt wordt over een reeds verstreken kalenderweek 265

Verplichting de zegels te — . 46, 264

Vrijstelling van de verpUchting tot — mogeUjk' 266

In dat geval moet het laatste zegel gedagteekend worden 266

Van rechtswege vrijstelling van . het — ten aanzien van zeebeden . 267

Sluiten