Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

372

Alphabetisch Register.

De cijfers duiden de nummers der bladzijden dan.

Maatregel (Vervolg). I Misdrijf.

De R v A. is bevoegd provi- Geen recht op invaliditeitsrente, J|

sioneele -en te nemen . 298 indien de invaUditeit in verband j

• i u t«.:.„iTWn „.^ staat met het plegen van een — . 157 J

— van sociaal-hygienischen aard r °

13, 169, 182 Intrekking der toegekende rente

Mijnarbeider. » z00'11 Seval 179 '

Is een __ van den verzekerings- Slechts enkele strafbare feiten

plicht uitgezonderd? . . f 106 worden als — beschouwd .... 353 |

MiUtair. Misleiding.

Aan een — schrijver is door het De arbeider, die den werkgever

Rijk pensioen verzekerd 100 ten aanzien yan den verzekerings- \

_■■ é. .... :. pUcht misleidt, is strafbaar ... 345 I

De — die verphcht dient, ia ver- *

zekerd bij de Bank 234 Hij, die een ambtenaar misleidt

^ .. .... j ten aanzien van den persoon, is .

De vrijwillig dienende - staat P...... 344

met een arbeider onder een dij- .

zondere pensioenregeling gelijk . . 233 - van den arbeider door den

„ ju werkgever ten aanzien van de pre-

Een-staat voor den burgerlijken ^taling is strafbaar ..... 344

rechter, tereent 000 „ . . , , . .

„ , , , . a Onmiste dagteekening van zegels

Het Ruk betaa t de premie voor J ? 6 „

7 , ™ K „. A-t wordt als pogmg tot — zwaar geeen — die krachtens de wet dient 234 r & & 343

Loonklasse, waarin het Rijk premie voor een - betaalt 135 Naam. ■

, Positie van den — onder de wet 233 — der wet 356

Voorwaarden, waaronder het Rijk Naplakkon.

premie voor een — betaalt . . . 235 De wetgever waakt tegen — bij

. overlijden van den verzekerde 239, 268

Militaire dienst. ^ . , an. no.

Hij, die in werkelijken - is, is °P - 1S geen straf gesteld 239, 284

geen arbeider in den zin der wet 17, 65 Wat is onder — te verstaan? 283, 284

MiUtair premiecertificaat. Navordering.

j)0ei 236 Belang — voor den verzekerde . 302

Een geldigheidsduur van het — BesUssing in zake — is van kracht

is niet bepaald ......... 284 tegen belanghebbenden bij geschil 304

Gevolg vertraagde inzending — 276 Geen —bij toepassing van art. 189 301 Het — volgt de lotgevallen van Geen — bij vertraagde opmaking de verzekering 237 der rentekaart in het overgangstijdInrichting en model - .... 236 Perk 327

Opzending - aan de Bank . . 279 ~ vertraagde opmaking eener 1

r . , .. rentekaart . . . . - oül s

Overlegging — bij een aanvraag . .

®° ioa. —na beslissing m beroep . . . 315 1

om rente lö* a-

rn"ju*j •.. -ï • 9<ifl —niet meer mogelijk na vereffe-

Tijdstip mtreikuig - .... 236 ^ J m

Tijdstip, waarop het — mgeleverd *

moet worden . 283, 284 Uitstel van betaling bij -. . . 303 ,

Voorwaarden voor de uitreiking Uitstel van vereffening bij - . 303 I

van een 235 | Verbetering der rentekaart na— 303 I

Sluiten