Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV

groot belang te zijn voor de credietinstellingen en dus voor het doel dat daarmede wordt beoogd.

Evenwel, hoe zeer de ambtenaren van dezen dienst er ook in slagen de bemoeienissen der bestuursambtenaren met dé loemboengs en desabanken tot een Tninimmn te beperken, één voorwaarde voor 't verder welslagen dezer instellingen zal steeds blijken aanwezig te moeten zijn n.1. de voortdurende belangstelling 'in het Volkscredietwezen door de bestuursambtenaren. Deze zal zich geenszins uiten in bemoeiingen met allerlei detailregelingen, zij blijke zich in de eerste plaats te richten op doel en werking der bank* jes, opdat de belangrijke beteekenis dezer instellingen voor het economisch leven in de desa aan de bestuursambtenaren niet ontga. Een bezoek gebracht op een zittingsdag aan een desabankje, dan wel het stellen van enkele vragen aan de leeners en de beheerders, zal den dorpsbestuurder indachtig doen blijven aan de belangrijke rol welke de Regeering nog steeds bij het tot ontwikkeling brengen dezer gewesten, aan het volkscredietwezen toekent.

Tot gemak van allen die toezicht houden op de inlandsche gemeente-credietinstellingen zijn daarom op dit bureau de bovengenoemde „Aanwijzingen" herzien en aangevuld met wat de langdurige ervaring heeft geleerd. Het toenemende aantal desabanken en de steeds groeiende beteekenis van deze instellingen, welke in 1906 nog pas in haar allereerste kindsheid waren, maakt voor haar een afzonderlijke handleiding noodig.

Sluiten