Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

fe/z.^ Dit woord alleen kan het kloosterleven, zooals Zich dat in de katholieke Kerk ontwikkeld, heeft, verklaren. Onze^ vijanden — voor zoover onwetendheid hen in deze niet verontschuldigt, verdienen zij dien naam, ten volle — onze vijanden hebben altijd den mond vol over de macht,, die, Rome Ontplooit; over de voorposten, die zij alom opricht; over de legerscharen, die als met lijf en ziel aan haar verknocht zijn. En die macht, en die voorposten en dié legerscharen meenen dergelijke Wakers voor vrijheid en recht te ontdekken in de kloosters. ^Het is geen wonder, dat men-, schen, dié aan de katholieke Kerk elk goddelijk karakter ontzeggen, het kloosterleven ook niet anders willen zien^ dan in het licht van louter menschelijke berekening, en wel eene van zeer gering allooi. Maar hebben dié verstandige „lieden en die ijveraars voor het Evangelie dan nooit eens onderzocht, of hunne verklaring van het katholieke kloosterleven wel juist is? Als de beweegredenen, die Rome doet ijveren voor de kloosters, zoo laag-menschelijk zijn, hoe komt het dan, dat eeuw na eeuw zoovele honderdduizenden tot dat kloosterleven zich getrokken voelen? Bij elk' volk, onverschillijg óf het éeuWen geleden voor het Christendom werd gewonnen, of dat het pas zich "begint vrij te maken van het heidendom, vindt gé het kloosterleven in eere, en wanneer de Staat niét optreedt als vervolgerj in bloei. In die kloosters vindt ge menschen van allerlei karakter en aanleg; geletterden en ongeleerden; menschen, die evenals „de Apostelen maar weinig in de wereld hebben achtergelaten, toen zij haar .verlieten, maar ook menschen, die door hun»naam en stand een sieraad zouden zijn in eiken kring, of ..die door -hun fortuin alles' hadden kunnen genieten wat rijkdom geven kan.' Men kan de tegenstellingen uitbreiden zoover men- wil. Maar die allen* kozen een leven, dat — ónze tegenstanders- willen het wél erkennen —- van allen offers "eischt, en

Sluiten