is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den Algemeenen Nederl. Bond van Arbeiders(sters) in het bakkers-, chocolade- en suikerbewerking-bedrijf, met aansluitend verslag nopens den toestand en de verrichtingen van den bond 1 Jan. 1916 tot 1 Jan. 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vacantiemaanden besloot het Bondsbestuur in zijn vergadering van 30 Juni 1918, dat gedurende de maanden Juli, Augustus en September, „De Bode" slechts om de 4 weken e.w. in 8 pagina's zou verschijnen.

De oplaag van „De Bode" was in 1918 als volgt:

No 1 5150 ex. No. 14 5750 ex.

> 2 5300 „ „ 15 5600 „

, 3 5300 , „ 16 5700 „

4 , 5350 „ „ 17 5800 „

" 5 5650 „ „ 18 ... . |? 5850 „

l 6 5700 „ „19 5850 „

l 7 5750 „ „ 20 5800 „

" ' 8 5800 „ „ 21 . . 5800 „

" 9 5800 „ „ 22 . . . 5800 „

" 10 5800 „ „23 • • • 5850 „

» 11 I™ " Totaal 130700 ex.

„ 12 5750 „

13 5800 „ Tegen in 1917 yH ■ 111550 ex.

TENSLOTTE :: :: :: » Wij zijn hiermede tot aan het einde genaderd van ons driejaarlijksch overzicht. Wij zullen den lezer het verwerken van eene uitvoerige slotbeschouwing besparen. Moge hij uit het vele cijfermateriaal de indruk hebben gekregen, dat de jaren 1916 tot 1919 tot de beste behooren van den bestaanstijd der organisatie. Wij kunnen met groote voldoening op deze periode terugzien, omdat zij den Bond heeft gebracht op een hooger plan van omvang, macht en invloed. Laat ons tesamen alle krachten verder inspannen die macht en invloed te benutten voor het welzijn van den Bond en tot het bevorderen van den welstand zijner leden. Geen arbeid mag U daarvoor te zwaar vallen.

Wij eindigen dit verslag met dezelfde gevoelens als waarmede wij begonnen zijn, vol van groote voldoening voor wat bereikt is en vervuld met de vaste overtuiging, dat in de naaste toekomst nog veel meer bereikt moet en zal bereikt worden.

De nevelen van bekrompenheid en vooroordeel wijken alom voor de krachtige stralen der stijgende zon van de internationale organisatie van den arbeid, die eens heel de wereld en geheel de menschheid'zal koesteren met volle vrijheid en welvaard, geluk en levensblijheid. Voorwaarts naar nieuwen strijd, Voorwaarts met onze organisatie I

Voor het Bondsbestuur,

A. HILLEBREGT, Voorzitter. I. GOUDSMIT, Secretaris.

116