is toegevoegd aan uw favorieten.

Paulus (en zijn tijd)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii5

genade van groot voordeel voor hen die geloovig geworden waren.1) Ik (Paulus) heb geplant. Apqllo heeft begoten, maar God gaf den wasdom.2) tj>

Waarschijnlijk hadden de Joden na Paulus' vertrek met nieuw vuur de Christenen aangevallen, en de leer van Paulus, vooral over de niet-verplichting der Mozaïsche wet, bestreden, waardoor ze alle geloofwaardigheid aan die leer wilden ontzeggen.

Doch Apollo weerlegde krachtdadig in het openbaar de Joden door uit de Schriften aan te toonen, dat Jesus de beloofde Messias, de Christus was.8)

Eenigen tijd na Apollo's vertrek kwam Paulus, na de hoogerop gelegen streken doorreist te hebben, te Ephese, waar hij een twaalftal leerlingen aantrof, die wat hunne godsdienstkennis betrof evenmin als kort geleden Apollo iets anders kenden, dan hetgeen Joannes de Dooper geleerd had, en diens doopsel.

Als Paulus hun toch vroeg: Hebt ge den Heiligen Geest ontvangen, toen ge geloovig werdt? antwoordden zij hem: Integendeel: dat er een Heilige Geest is hebben we zelfs niet gehoord. Ee Paulus, die hen waarschijnlijk voor Christenen aangezien had, die in den Naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes gedoopt waren, zeide hun dan ook blijkbaar gansch verwonderd.' Met wat doopsel zijt ge dan gedoopt? En zij zeiden: Met het doopsel van Joannes.

Terstond greep Paulus de gelegenheid aan om hen te onderrichten, en hij sprak: „Joannes doopte het volk met een doopsel van boetvaardigheid, zeggende, dat zij moesten gelooven in Dengene, die na hem komen zou, dat is in Jesus". Toen ze dit nu gehoord hadden, en verder onderricht waren, lieten ze zich doopen in den naam des Heeren Jesus. En Paulus legde hun de handenop en de Heilige Geest kwam over. hen en ze spraken talen en profeteerden.4

Zeer duidelijk is hier sprake van het H. Vormsel, met

1) Hand. XVUIi 27. 2} 1 Cor. HIi 6. , 3) Hand. XVIII: 28. 4) ald. XIXi 1-7.