Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

eene groote schaarschte van levensmiddelen, door misgewas veroorzaakt) zich hadden schuldig gemaakt.

Enkele jaren later keerde hij wederom terug uit Perzië, waarheen hij zich na die twaalf jaar opnieuw begeven had, en moest tot zijn groot leedwezen ondervinden, dat van zijn arbeid helaas maar weinig vrucht was overgebleven. Wij lezen ten minste in het tweede Boek! Esdras !) dat hij na zijn terugkeer te Jeruzalem optreedt tegen Eliasib en TobiaS, (niet te verwarren met de gelijknamige personen uit het Boek Tobias), tegen de verwaarloozing van den eeredienst, de schending van den sabbath en de gemengde huwelijken.

Waarschijnlijk kort na den dood van Nehemias, bouwden ide Samaritanen een eigen tempel op den berg Garizim, welke ongeveer drie eeuwen bleef bestaan.

Ofschoon de Samaritanen alleen de vijf boeken van MOZES als H. Schrift beschouwden, en dientengevolge van zelf van de Joden onderscheiden bléven, begon hun eeredienst steeds meer op dien der Joden te gelijken. Daardoor meenden zij ook steeds meer recht te krijgen om zich als Israëlieten te kunnen doen gelden. Wel verre van toenadering tot de ware Israëlieten te bevorderen, verergerde deze handelwijze onophoudelijk den onverzoenlijken haat, welke de twee volkeren van elkander scheidde.

Ofschoon de Joden onder de regeering van artaxerxes (404—364 v. Chr.) ten zeerste in macht eh aanzien toenamen, was die toestand niet blijvend. De achtereenvolgende oorlogen, waarin ze huns ondanks betrokken werden, en die hun in plaats van de Perzische heerschappij die der Macedoniërs bracht, en vervolgens die van de Egyptenaren, welke op hare beurt door de Syrische heerschappij vervangen werd, bevorderden hun welvaart niet. Toch genoot Judea rust gedurende de eerste jaren van het bestuur van Seleuktjs IV, den

1) II Esdr. XIII.

Sluiten