is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskaartboek van Wisbuy, gedrukt te Antwerpen by Jan Roelants en te koop te Amsterdam by Hendrick Albertsz, 1566

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

DIE CAERTE VANDER SEE. XX.

56. Item als Heys suytwest ten suyden van v leyt, ende' ghy daer een groote halue mijl daer af zijt, soo ist aldus ghedaen, als hier bouen staet. [1568,32,6].

57. Item Heys is ander half mijle lanck.

58. Als Heys noort noortoost van v leyt, so ist aldus gedaen als hier bouen staet. [1568,34,3].

59. Item die onder Heys rijden wil, moet setten op seuen vadem oft acht vadem oft op neghen vadem, het en is daer niet dieper, ende men mach daer niet drooger rijden dan op seuen vadem, ende teghen die oost side daer is die beste reede van Heys. [1541,14,5; 1568, 24,s].

[D 4] 60. Item dit is doort Coers van Heys na die Kiliazee oost suytoost, verscheyden xij mijlen, [cfr. 19,44; 1541,19,i; 1568,39,i].

61. Die van Heys tot Peculiers seylen wil, die en coempt den lande van Armborstiers niet naerder dan twaelf vadem. [1541,14,6; 1568,34,4].

62. Item Peculiers ende Heys liegghen van malcander noorden ten westen ende suyden ten oosten, verscheyden een groote kenninghe. Ende in desen vaerwech ligghen veel ondiepen. Die van Peculiers nae Beyewaert seylen wil, die wacht hem voor die Monicke legge, ende gae oost- noortoost, want1) dat casteel van Arm borstiers aende oost side van dat Clooster staet. Ende als dese marcken ouer een comen, soo moetmen ouer waerdt*) nae die Pietermeyn gaen. Ende van die Pietermeyn machmen wel oost suytoost gaen, want1) dat

') 1541: went. ') 1541: oostwaerts.