is toegevoegd aan je favorieten.

De grondslagen der volkshuishouding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

294

DE BIJZONDERE GRONDSLAGEN.

bankroet in Kusiana, om siecnts aeze twee vooroeeiuen ie noemen van veelal gevolgde praktijken ter verlichting van op den Staat drukkende lasten, beteekenden een gewelddadigen inbreuk op de verdeeling van den verkregen volksrijkdom, welke ook op de ontwikkeling der voortbrenging onvermijdelijk moest terugwerken. De buitensporige vermeerdering van de betalingsbeloften van den Staat, door middel van steeds verder .zich uitbreidende uitgifte van papiergeld, welke de jongste oorlogsperiode in alle oorlogvoerende landen te zien gaf, beteekent, wegens de daardoor veroorzaakte, doch zeer ongelijkmatig optredende, vermindering in de koopkracht van het geld, een verschuiving in den volksrijkdom, brengt een element van onzekerheid en ontbinding in het bedrijfsleven, en is, daar zij het gevolg is van een uitzetting der verteringen tot buiten de grenzen van hetgeen de jaarlijkschc vruchten van den arbeid toelaten, te beschouwen als het bewijs eener toenemende verarming der volksgemeenschappen, welke nog lange jaren nadat zij moge zijn tot staan gebracht hare gevolgen zal doen gevoelenx). Verarming is er eveneens, wanneer de Staten uitgaven, welke slechts gedurende beperkten tijd nuttig effect kunnen opleveren, dekken door middel van leeningen waarvan de aflossing niet binnen denzelfden tijd volledig word verzekerd, gelijk er verrijking door middel van gedwongen be sparing plaats heeft, wanneer uit loopende inkomsten uitgavei worden bekostigd voor doeleinden, welke gedurende langerei tijd diensten zullen bewijzen

Bij de regeling der belastingen zal de Staat in meer dan éei opzicht op voortbrenging, verdeeling en verbruik inwerken. He kapitaal te zwaar belastend, loopt hij gevaar dit ten deele naa elders zich te zien verplaatsen. De successiebelasting te hooj opvoerend, tast de Staat de vrije productieve kracht zijner bur gers aan, en verzwakt hij den besparingsdrang. Door het heffel van een belasting als ons vroeger patentrecht belemmert d Staat de beroepsvrijheid, en vermeerdert hij de maatschappelijk wrijvingsverschijnselen. Zware accijnzen op eerste levensbehoef ten vergrooten den last der armoede. Ik kan ook dit een ei ander hier slechts even aanstippen.

1) Vgl. een belangrijk opstel van Dr. B. Moll over Staatsbankrott um Wahrungsbankrott, in Zeitschr. f. Soz. Wiss. 1919 bl. 439 v.v.

2) Zie hierboven bl. 92 v.v.