Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROTTERDAMSCHE BANK

■IIIIIIM

Witsen & Zn., F. j. Plate, lid der firma Corn. Balguerie & Zn., A. Rueb, commissaris der Nederlandsche Handel-Maatschappij, J. H. C. van der Kun, lid der firma Van der Kun & Van Schelle, Hendrik Muller Szn., lid der firma Hendrik Muller & Co., j. C. Burlage, lid der firma -A. Ellerman, F. Koch, lid der firma Koch & Vlierboom, J. Mees, lid der firma R. Mees & Zoonen, W. Hoyack, lid der firma L. Hoyack & Co., President van wje <je ncer p. 1. piate als president, de heer A. Rueb als vice-

Commissarts

president optrad.

Nadat de statuten bij Koninklijk Besluit van 28 Juni 1863 waren goedgekeurd, werden benoemd tot leden der directie de heeren D. B a u d u i n,

Directeuren « »* r> u u ,

M. Hinsberg en Mr. P. F. Hubrecht, de laatste als secretaris, terwijl de heer J. S. A. Ie Vino op verzoek bereid bleek als honorair lid der directie te fungeeren. Aanvang der Deze heeren, die elkander tot dusver vreemd geweest waren, besteedden

werkzaamheden

den eersten tijd aan gemeen overleg, betreffende de algemeene richting, die de bank zou volgen, aan de organisatie en het aanknoopen van relaties, zoodat de eigenlijke werkzaamheden eerst aanvingen op 1 October 1863. Aanteekening verdient reeds dadelijk, dat het gemeenschappelijk overleg aanvankelijk deed afzien van het vestigen eener eigen succursale in Indië, om de daaraan verbonden kosten. Wel knoopte de directie door bemiddeling eener handelsfirma te Batavia relaties aan met Indië, hetzelfde geschiedde door bemiddeling van een handelshuis te New-York voor Noord-Amerika, terwijl overigens de taak in Europa werd beperkt tot den wisselhandel, het sluiten van beleeningen en het disconteeren van wissels en promessen. Commanditaire Inmiddels bereidde de directie toch ook nog andere operaties voor,

vereeniging

b.v. ten aanzien van het geven van voorschot op connossement, het openen van rekening-courant, het nemen van gelden in deposito en den verkoop van reiswissels. Maar bovendien — en dat is van bijzonder belang — organiseerde zij een vereeniging van vennooten, die zich

8

Sluiten