is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziener van Patmos

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk UI. Vers 15.

91

te ontwikkelen." Nog meer beslist zegt Sander: „Laodicea is het beeld van den laatsten tijd, wanneer de Heere reeds voor de deur staat en het groote avondmaal haast zal worden gehouden." Muhe drukt zich het sterkst uit: „De profetische beteekenis van de zeven gemeenten wordt algemeen erkend, en vooral, dat wij nu in de zevende periode, die van de lauwwarme gemeente van Laodicea, leven. Met deze zevende periode loopt de geschiedenis der kerk geheel ten einde." „Ende nahe", blz. 17. Terwijl de Heere deze gemeente een voor haar zeer beschamend getuigenis geven moet, openbaart Hij zich als „de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige, het begin der schepping Gods". In alle teksten van het Nieuwe-Testament waar „voorwaar" voorkomt, staat in den grondtekst „amen". Zie b. v. Matth. 5 :18, 26; Joh. 1 :52, enz. De beteekenis van het woord „amen" blijkt duidelijk uit 2 Cor. 1 :20: Amen, ja, zoo zij het. Wat Christus zegt, dat is zoo; Hij is de trouwe en waarachtige Getuige. Dat daarom elke ziel tot haar eigen heil zich buige voor Zijn waarachtig getuigenis en ootmoedig „amen" erop zegge. Ook is Hij het Begin der schepping Gods, waarmede geenszins wordt gezegd, dat met Hem alles aanving, maar veeleer door Hem. Col. 1 :16. Hij is de oorsprong der schepping. En juist dit feit, dat Hij de Schepper is, door Wien de Vader alles wat in den hemel en op de aarde is heeft geschapen, is een zekere waarborg, dat Hij voorzeker de „Amen" en „de waarachtige Getuige" is.

Noch koud, noch warm. „Ik weet uwe werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!" Vers 15. Waarlijk treurig luidt het getuigenis, hetwelk de waarachtige Getuige van de laatste gemeente geeft. Wanneer een warme spijs of drank zoo afkoelt, dat zij lauw wordt, dan staat zij daardoor iedereen tegen. Even walgelijk is een lauw geworden Christen. Hij heeft wel het leven en de levenswarmte van Christus in zich opgenomen, maar door zijn vriendschap met de wereld heeft hij deze warmte en kracht