is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziener van Patmos

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

118

Wie is waardig het boek te openen?

verwekt groote blijdschap in den hemel, en die volhardend zijn in het gebed zal spoedig hulp gezonden worden uit het hemelsch heiligdom. Een van de vier en twintig ouderlingen wijst den Ziener op den waren troost van Israël, op Hem, die Israëls troost van den beginne was geweest. Reeds in het Paradijs was Hij, als het beloofde vrouwenzaad, de troost van onze stamouders. Abraham zag Zijnen dag en was verblijd, en de grijze Jakob profeteerde: „Juda is een leeuwenwelp! gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich; hij legt zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan? De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tusschen zijne voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn." Gen. 49 :8—10. Waarom Hij ook „de Wortel Davids" genoemd wordt, deelt ons Jesaja mede: „Want het zal geschieden ten zelfden dage, dat de Heidenen naar den wortel van Isaï, Die staan zal tot eene banier der volken, zullen vragen, en Zijne rust zal heerlijk zijn." Jes. 11 : 10. Wat de wortel is voor den boom, dat is Christus voor David en voor het toekomstige rijk van Israël. In Hem had het rijk zijn oorsprong, op Hem werd het gegrondvest en Hij alleen kan en zal het rijk van het gevallen huis van David weder oprichten. Deze Silo (rustaanbrenger) de leeuw uit Juda, kwam en overwon. Hij had alle verzoekingen wederstaan, alle lijden verdragen, de verschrikkingen van den dood gesmaakt, de ketenen van het graf verbroken, de gevangenis gevangen genomen en zat nu als overwinnaar aan de rechterhand des Vaders. Wat de uitwerking betreft, dan is de zege reeds behaald, maar de volle uitvoering, de voleinding van de verborgenheid en de oprichting van het rijk van David, wacht nog haar verwezenlijking. Als de koninklijke Leeuw, Die overwinnaar is- gebleven over alle machten der duisternis, en als de geestelijke Wortel van den boom Israëls, is Hij alleen gerechtigd-en bekwaam, de zegelen te breken en ons de donkere toekomst te onthullen, zooals ook Luther van deze boekrol zegt: „Dit boek heeft de toekomstige geschiedenis in zich, die door Christus geopenbaard wordt." Hij alleen openbaart, omdat Hij ook alleen alles bestuurt.