Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

496

De drie boodschappen;

Openb. 18 wordt haar diepere val en eindelijk ondergang beschreven.

*

„HetgeestelijkeBabe 1." Maar wat is nu die gevallen kerk, het geestelijke Babel van het Nieuwe-Testament? Om zooveel mogelijk het verwijt van partijdig te zijn te voorkomen, zullen we hier in de eerste plaats den door den Paus goedgekeurden Alioli-Bijbel laten spreken. Daarin wordt met het oog op de beteekenis van den in 1 Petr. 5 :13 gebruikten term „Babyion" bij dezen tekst de volgende aanteekening gemaakt: „Zoo noemden de eerste Christenen de Heidensche stad Rome, wegens de afgoderij en zedelijke verdorvenheid, die aldaar heerschten." De aanteekening bij Openb. 14 : 8 is: „„Babyion", de naam van de oude vijandin der Israëlieten, is hier een naam voor de stad Rome, die het Romeinsche rijk of het Heidendom vertegenwoordigt." Het commentaar op Openb. 17 :5 gegeven, luidt als volgt: „Een stad, waarin, zooals oudtijds in Babyion, de afgoderij haar toppunt had bereikt en die de uitverkorenen Gods vervolgd heeft: Rome." Kardinaal Gibbon laat zich op gelijke wijze uit, waar hij zegt: „Het Babyion", waar vandaan Petrus zijn eersten brief schreef, wordt door geleerde Katholieke en Protestantsche Bijbelverklaarders voor Rome gehouden. Met den naam „Babyion" toch wordt gezinspeeld op het zedenbederf, dat toenmaals in de stad der Caesars heerschte." Bl. 82. Uit deze citaten blijkt duidelijk, dat de Roomschen het er over eens zijn, dat het geestelijk Babel in Rome moet worden gezocht. Nu hebben wij echter reeds in overeenstemming met de Bijbelsche gegevens, vastgesteld, dat de gevallen vrouw, het Nieuwtestamentisch Babel, niet het Heidendom kan voorstellen, maar dat daarmee de afvallige kerk wordt bedoeld, zoodat we wel tot deze gevolgtrekking moeten komen: Het geestelijk Babel is de Roomsche kerk. En ook zelfs deze bewering is met getuigenissen van Roomschen te staven. Bullinger vermeldt in de voorrede van zijne „Offenbarung" een heel aantal Katholieken, die er mee accoord gaan. Zoo b.v. bisschop Eberhard van Salzburg, die zei: „De Paus te Babyion wenscht alleen te regeeren." Frans Petrarca, die omstreeks 1350 leefde, noemt (epist. 20)," 's Pausen

Sluiten