Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

514

De drie boodschappen.

staan, de profetieën betreffende het Pausdom werden hun duidelijker, wat er weer toe leidde, om hun een beter begrip te geven van des derden engels boodschap. Het duister, waarin ze omtrent het beest en zijn beeld hadden verkeerd maakte plaats voor het helder licht van een vaste overtuiging; het merkteeken van het beest was hun niet langer een verborgenheid en zij beschouwden zich als door God geroepen, om met de beide andere, ook de derde boodschap aan de wereld te brengen. De wet van God werd hun het richtsnoer van hun doen en laten; het Evangelie werd voor hen een „kracht Gods", en hoewel ze alom bespot en belasterd, ja, vervolgd werden, toch namen ze met vreugde hun nieuwe taak ter hand. De grootste moeiten en ontberingen moesten ze zich aanvankelijk getroosten, om korte verhandelingen en tijdschriften over de nieuw-ontdekte waarheden te kunnen laten drukken. Sedert dien tijd, thans meer dan 70 jaren geleden, is uit de Adventbeweging een volk ontstaan, dat alle drie de boodschappen der engelen van Openb. 14 verkondigt, het licht, dat hun over de profetieën is opgegaan, overal verspreidt, de spoedige wederkomst des Heeren verwacht, Gods geboden bewaart en het geloof van Jezus. En om uitdrukking te geven aan hun overtuiging, heeft dat volk den naam aangenomen van „Zevende-Dags-Adventisten."

De profetie vervuld. Zeventig jaren geleden waren het alleen maar een paar eenvoudige lieden in Nieuw-Engeland, arm aan aardsche goederen, maar rijk aan geloof, en slechts één taal machtig, die er volkomen van overtuigd waren, dat de boodschap van den derden engel, tezamen met die van den eersten en den tweeden, de geheele wereld door krachtig moest worden gepredikt, dat daardoor een volk uit alle .naties zou worden bijéénvergaderd, dat in het licht van die boodschappen zou wandelen en op de komst des Heeren wachten. En is nu hun geloof in de profetieën die zij hadden leeren verstaan, beschaamd geworden? In geenen deele! Jn Canada, de Vereenigde Staten, Mexico, Middel-Amerika, in al de staten van het Westelijk halfrond, van Alaska in het uiterste Noordwesten van Noord-

Sluiten