Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

feit uit het verleden, maar als een feit dat voor hen werkelijkheid bleef in het heden. Zij waren zich bewust in rechtstreeksche levensgemeenschap met den verheerlijkten Christus te staan.

De Evangeliën berichten ons, dat Jezus na zijn opstanding zijn verspreide en terneergeslagen discipelen heeft opgezocht, bijeengebracht en op die wijze heeft voorbereid tot de taak, die hen wachtte. Zij melden, dat die discipelen eerst niet aan de mogelijkheid van Jezus' opstanding geloofden, maar door de zinnelijke waarneming van het opstandingslichaam tot de overtuig ing zijn gekomen, dat Jezus leefde, dat dit echter niet louter het gevolg was van die uitwendinge verschijningen, maar veel meer, in verband met die verschijningen, van de herinneringen, die zij omtrent hem hadden uit zijn aardsche leven. Zóó werden zij, volgens die berichten, predikers van Jezus als den opgewekten, levenden Heer. Zij verkondigden, dat hij was de koning van het Godsrijk, Hand. 2 : 36, dat hem was gegeven alle macht in den hemel en op de aarde, Matth. 28 : 18 en dat hij eenmaal in heerlijkheid zou wederkomen, Hand. 3 : 19—21. Zoo ook Paulus. De lijnen van zijn prediking loopen alle heen naar de toekomstige openbaring van de heerlijkheid van Jezus Christus. Het oude christendom is in zijn wezen geen zedeprediking maar godsdienstige toekomstprediking. Het wijst heen naar een toekomst, die eenmaal de voltooiing zal brengen van wat aanvankelijk door de opstanding uit den dood is gegeven. Het Evangelie is dus de blijde boodschap van Gods overwinnende zondaarsliefde, die, gelijk Paulus het uitdrukt, alle menschelijk denken te boven gaat. „Tout se devine" zegt V i n e t, „excepté le Christianisme". Andere godsdiensten en vele wijsgeerige stelsels geven ons voorbeelden van wat de mensch al heeft gedacht van God en de eeuwige wereld des geestes, het christendom zegt ons, wat God heeft gedaan om zondaren zalig te maken. Andere godsdiensten laten ons zien, hoe de menschen God zoeken, het christendom zegt ons, hoe God de menschen heeft gezocht en gevonden. Het christendom wil niet zijn, zooals K i r n terecht opmerkt, de

Sluiten