is toegevoegd aan uw favorieten.

De coöperatieve verbruiksvereeniging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wezen van den verkoopsprijs. De vraag van de vaststelling der prijzen heeft dan ook alle coöperatieve congressen nog al eens bezig gehouden.

De laagste prijs, dat is dde welke het naast bij den kostprijs komt, wordt toegepast aan de beidé uiteinden van dé ladder, in de eerste plaats door de vereenigingen, die hare leden vinden in de armste wijken, waar men, alvorens te denken aan besparing en dividend, in de eerste plaats moet denken aan eten, maar ook door dé vereenigingen van ambtenaren en beambten, die wel moeite hebben om hun budget te doen sluiten, maar toch niet zitten te wachten op een kleine uitkeering.

De booge prijzen, dat wil zeggen: prijzen booger dan in den plaatserijken handel, zijn zeer in eeré in de kringen, waarin dé coöperatieve gedachte goed begrepen wordt en de coöperatieve plant wortel heeft geschoten, die kunnen evenzeer bestaan uit sociaal-democraten als personen behoorende tot de burgerij. Het verschil tusschen de eenen en de anderen ligt al-r leen in het doel, waarvoor men de uitkeering, die men van het vorderen van hoogere prijzen mag verwachten, wil gebruiken.

Voor de burgerlijke vereenigingen zal het doel zijn om aan dé leden het hoogst bereikbare dividend uit te keeren. Men zal er zich een eer van maken om 20 pCt. of, zooals sommige Sehotsche vereenigingen, 25 pCt. dividend uit te keeren; voor de sociaal-democratische vereenigingen, zooals de Belgische coöperaties, zal het doel zijn

91