is toegevoegd aan uw favorieten.

De coöperatieve verbruiksvereeniging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs dagelijks, zoodat zelfs een gering kapitaal voldoende kan zijn om een zeer groeten omzet te bereiken. Dit is het groote voordeel, dat de verbruikscoöperatie heeft boven de productieve associatie ten aanzien van de gemakkelijkheid dier oprichting en de snelheid harer ontwikkeling.

Men heeft zelfs coöperatieve verbrudksvereenigingen zien ontstaan en tot bloei geraken bijna zonder dlat zij in den beginne bedrijfskapitaal bezaten, buiten een onbeteekenend inieggeld Daar zij soms hare waren op crediet koopen en ze tegen contante betaling afzetten aan hare leden, kunnen ze bijna zonder geld beginnen, wanneer ze zelf slechts hare eenvoudige inrichting hebben kunnen betalen.

Natuurlijk kan een vereeniging op dergelijke wijze ontstaan, toch weldra in moeilijkheden geraken, indien het bedrijfskapitaal niet automatisch wordt vergroot door daaraan de steeds groeiende winst toe te voegen, die de leden dus geheel of gedeeltelijk moeten laten staan out die vereeniging te helpen en zich zelf een spaarduitje te verzamelen. Men heeft de gewoonte de leden daartoe uit te nöodigen of ze er zelfs toe te verplichten, wanneer ze slechts een deel hunner inleggelden hebben betaald bij hunne toetreding. Hun winstuitkeering wordt dan ingehouden door de vereeniging totdat het inleggeidi geheel en al is gestort. Niet alleen laat een groot aantal leden zijn winstaandeel bij' de - vereeniging staan, maar er zijn er heel wat die hun spaarpenningen bij haar brengen, zooals zij dat

117