is toegevoegd aan uw favorieten.

De gewijzigde kieswet met uitvoeringsbesluiten en bijlagen ; toegelicht, vooral met het oog op de praktijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80

Artikelen 50 en 51.

toegekend evenredig aan het geheele aantal stemmen, uitgebracht op al haar lijsten, zoodat zij zich slechts het verhes van één overschot aan stemmen behoeft te getroosten. Het aantal zetels, op deze wijze aan de partij toegekend, wordt vervolgens verdeeld over haar verschillende lijsten, naar evenredigheid van het op iedere lijst uitgebracht aantal stemmen. (Verslag Staatse., blz. 36.)

Regelen ba 2. Aanv de Memorie van Toehchting wordt aangaande het verbinden

de verbin- °

ding in acht van lijsten nog het volgende ontleend:

te nemen. ^ °

Alleen de gemachtigde kan de lijst met andere hjsten verbinden. Art. 38 wijst hem daartoe aan. Om redenen van practischen aard moet aan de onderteekenaars de bevoegdheid onthouden worden zelve de verbinding tot stand te brengen. Beoogen zij een verbinding van hunne lust, dan moeten zij, overeenkomstig art. 38, bij de inlevering een gemachtigde, benevens diens plaatsvervanger aanwijzen.

De gemachtigde behoeft niet een der onderteekenaars te zijn. Aldus is mogelijk gemaakt, dat ten aanzien van alle lijsten van eene partij (of c. q. van verwante partijen) eenzelfde gemachtigde wordt aangewezen, die dan de gewilde verbinding op de meest eenvoudige wijze kan tot stand brengen.

Aan de bevoegdheid tot verbinden stelt het artikel slechts één grens. Dezelfde lgst mag niet deel uitmaken van meer dan ééne verbinding. Bij de verdeeling van de zetels gelden, ingevolge art. 100, de verbonden lijsten aanvankelijk als één lijst, met een aantal stemmen gelijk aan dat van alle lijsten te zamen,, waaruit zn' bestaat. Dit sluit uit dat eene lijst deel uit kan maken van meer dan eene verbinding. Voor het overige is de bevoegdheid tot verbinden zoo ruim mogelijk. Zoowel hjsten ingediend binnen denzelfden kieskring, als hjsten uit verschillende kieskringen kunnen verbonden worden. Ook kunnen groepen gevormd worden, waarvan deel uitmaken hjsten uit één kieskring en tevens lijsten uit verschillende kieskringen.

Artikel 51.

'Binnen vijf en veertig dagen na de candidaatstelling geschiedt eene stemming over de lijsten en de daarop voorkomende candidaten.

Indien het betreft de verkiezing van de leden der Tweede Kamer, der Provinciale Staten of van den raad van eene gemeente die in kieskringen is verdeeld, geschiedt in iederen kieskring de stemming uitsluitend over de in dien kieskring ingeleverde lijsten en de daarop voorkomende candidaten.

Regelen Met het oog op het onderzoek van de hjsten door het hoofdstem-

omtrent de «1 i i t •

stemming, bureau, het appel van de beslissingen van dit bureau op Gedeputeerde