is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetboek van strafvordering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duur van de bevelen tot

gevangenhouding*

66

Bevelen tot voorloopige hechtenis

vooraf; zij is te dien einde bevoegd, zoo noodig onder bijvoeging van een bevel tot medebrenging, zójjne dagvaarding te gelasten.

De bevelen van gevangenhouding en gevangenneming werden reeds uitvoerig besproken in de aanteekening op artikel 63 (bladz. 58). Zooals aldaar (M. v. T.) werd opgemerkt zal de gang van zaken zóó zijn, dat indien vóór de terechtzitting voorloopige hechtenis moet worden toegepast, de rechter-commissaris, op vordering van den officier van justitie, een bevel tot bewaring zal afgeven, dat éénmaal voor zes dagen door hem kan worden verlengd. Daarna zal, indien voorloopige hechtenis gewenscht blijft, de rechtbank op vordering van den officier van justitie een bevel van gevangenhouding verleenen.

„Is het onderzoek op de terechtzitting aangevangen en is geen preventieve hechtenis toegepast, en blijkt deze noodig, dan zal de rechtbank zoowel ambtshalve als op vordering van den officier van justitie de gevangenneming van den verdachte kunnen gelasten, alles echter slechts op de gronden en in de gevallen in artikel 64 vermeld. Vóórdat het onderzoek ter terechtzitting is aangevangen, kan een bevel van gevangenneming nimmer worden verleend". (A. I, bladz. 10.)

Zie voor den inhoud der hierbedoelde bevelen artikel 78.

Een bevel van gevangenhouding kan niet worden verleend, zonder dat de verdachte is gehoord; ten aanzien van het verleenen van een bevel van gevangenneming is dit echter niet gebiedend voorgeschreven. De Minister antwoordde op de hem ter zake gestelde vraag (A. II, bladz. 64):

„In geval van gevangenneming steeds een voorafgaand verhoor van den verdachte te gelasten, schijnt aanvankelijk niet wel doenlijk. Deze kan b.v. buitenslands zijn. Is de verdachte ter terechtzitting, waarop de gevangenneming wordt gevorderd, aanwezig, dan kan hij zijne bezwaren daartegen inb/engen of door zijn raadsman doen inbrengen (artikel 325)".

Zie omtrent den duur van bevelen tot gevangenhouding en gevangenneming de volgende artikelen.

Zie verder artikel 75 en ook de aanteekening op artikel 258 (de loop van de strafzaak tot aan de terechtzitting).

Artikel 67.

Het bevel tot gevangenhonding is, vóór den aanvang van het onderzoek op de terechtzitting, slechts gedurende een termijn van dertig dagen van kracht, welke termijn ingaat op het oogenblik der tenuitvoerlegging.