Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschooning jen wraking van rechters

483

uitnoodigen, de voorgedragen verschooning schriftelijk dan wel mondeling toe te lichten. Deze geeft aan de uitnoodiging gevolg.

Bij de beslissing kan tevens worden bepaald dat bepaalde handelingen of beslissingen van den rechter wiens verschooning is aangenomen, van onwaarde zuBen zijn.

„Dit artikel wijst vooreerst den bevoegden rechter aan om over de voorgedragen verschooning te beslissen, n.1. het gerecht waartoe de rechter behoort, indien de verschooning wordt voorgedragen door een lid van een gerecht, en, is zij voorgedragen door een kantonrechter, door de rechtbank, d. w. z. de rechtbank van zijn arrondissement.

Evenals wordt bepaald ten aanzien van wraking (artikel 488), zal ookjirjefffch-ooning mondeling dan wel schriftelijk door den rechter kunnen worden voorgedragen. Het gerecht, dat over de voordrag^ zal hebben te beslissen kan, ter juiste beoordeeling van de opgegeven reden, den rechter verzoeken de voorgedragen verschooning mondeling dan wel schriftelijk toe te lichten, aan welk verzoek die rechter heeft gevolg te geven.

Daar het doel der verschooning (evenals der wraking) is te voorkomen, dat een verdachte door partijdige handelingen of beslissingen eens rechters wor4c verongelijkt of bevoordeeld, moet het instituut niet alleen in de toekomst werken, in dien zin, dat de rechter zich van verdere maatregelen of beslissingen hebbe te onthouden, doch moeten ook door dien rechter reeds verrichte handelingen of gegeven beslissingen, ter vermijding zelfs van iederen schijn van partijdigheid, ongedaan kunnen worden gemaakt. Dit bepaalt het laatste lid van artikel 486 ten aanzien van verschooning en artikel 491 ten aanzien van wraking." (M. v. T., bladz. 230.)

Zie verder voor de beslissing het volgende artikel.

De toelichting door den

betrokken rechter.

Artikel 487.

De rechter die zijne verschooning heeft voorgedragen, is, in afwachting van de beslissing daaromtrent, in de zaak uitgesloten van alle bemoeiingen die uitstel gedoogen of door andere rechters kunnen worden verricht.

Wordt de verschooning eerst tijdens het onderzoek ter terechtzitting voorgedragen, dan wordt dat onderzoek geschorst. Wordt de verschooning aangenomen, dan wordt het onderzoek ter terechtzitting opnieuw aangevangen, hetzij onmiddellijk, hetzij op eene latere terechtzitting. De besUssing wordt op de terechtzitting waarin het onderzoek der zaak wordt hervat of opnieuw aangevangen, uitgesproken.

In

afwachting op de beslissing aangaande de verschoonlngs voordraent.

Sluiten