Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

ondervinding heeft geleerd, dat wetten tegen de bestaande combinaties weinig vermogen uit te richten. In een spoed-ontwerp als het ingediende, dat een incidenteele en bovendien tijdelijke regeling bevat, de trust te willen opnemen, lijkt ons in hooge mate gewaagd. Het geldt hier een zeer ingewikkelde materie waarvoor Engeland b.v. een speciale studie-commissie heeft ingesteld. Maar ook afgezien daarvan, mag betwijfeld worden, of de trustvorming in ons land een omvang heeft aangenomen, die speciale wetgeving reeds noodzakelijk maakt.

Dat overmatig hooge prijzen bestreden worden juichen wij toe, maar of arj het gevolg zijh van trusts, dan wel elders hunne oorzaak vinden, doet o.i. bij deze tijdelijke wettelijke voorziening niet ter zake. Een algemeene bestrijding van overdreven hooge prijzen zal ook zonder anti-trust-wetgeving doelmatig kunnen geschieden.

Achten wq de invoeging van anti-trust-wetgeving in de door de Regeering ontworpen regeling dus in principe niet gewenscht, wij gelöoven ook, dat de Regeering "bij de uitwerking van dit deel van haar plannen niet is geslaagd. Wij hebben reeds medegedeeld, dat de Regeering den invloed van trustvorming op de prijzen wil doen bestrijden door den centralen duurteraad, die daartoe het recht verkrijgt om bepaalde bedingen, ja zelfs geheele overeenkomsten, te vernietigen. Dit vernietigingsrecht wordt niet aan de gewone duurteraden toegekend, juist omdat de trusts onder toezicht van den centralen duurteraad zullen vallen. Maar, zooals de wet nu luidt, zal de centrale duurteraad alle overeenkomsten kunnen vernietigen, ook wanneer van trustvorming geen sprake is. Wij gelooven niet, dat dit de bedoeling van de Regeering is geweest, en schrijven de, aan den centralen duurteraad gegeven, ongelimiteerde bevoegdheden toe aan onvoldoende uitwerking van 's Regeering's bedoeling. Maar zoo dit ontwerp eenmaal wet is geworden zal niets een zoo ruim mogelijke toepassing van de gegeven bevoegdheden beletten en zal deze allicht steun vinden in de mentaliteit der, voor allerlei

Sluiten