is toegevoegd aan uw favorieten.

De moderniseering der intrestrekening

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«5

steeds zoowel de Decursiv-Tabelle als de Anticipativ-Tabeüe opgenomen, al is die opname somtijds meer naam dan werkelijkheid.

Dat de correspondeerende rente- en diseontotafels niet door elkander heen gewerkt zijn, lijkt ons geen voordeel. Vooreerst wordt hierdoor het aantal verschillende tafels onnoodig verdubbeld, terwijl bovendien het interpoleeren op deze wijze wordt bemoeilijkt. Wanneer men de tafels door elkander werkt en boven iedere kolom zoowel den renteals den discontovoet plaatst1), dan zal bijvoorbeeld in een tafel van tusschen de kolommen voor de rentevoeten 3,75 en 4 een kolom komen te staan voor den rentevoet 3,895, correspondeerende met een discontovoet 3,75. Moet men dus tusschen de eerstgenoemde kolommen interpoleeten, dan zal men, door den discontokolom mede in rekening te brengen, het interval van 0,25 tot 0,105 01 t°t °,I45 terugbrengen, wat aan de nauwkeurigheid zeer ten goede komt. Staat in een dergelijk geval de discontokolom niet tusschen de rentekolommen in, dan wordt niet alleen het zoeken bezwaarlijker, maar ook de kans op fouten grooter.

Alle tafels van Murai bevatten 10 decimalen. De rentevoet en de discontovoet loopen overal van 5 % tot 8 %, en -wel tot 3 % met intervallen van g, en verder met intervallen van Doordat het interval van g niet consequent werd gehandhaafd en 8 % als grens ook te laag is, zal men in de practijk naast de tafels van Murai enkele andere, b.v. die van Werker, niet kunnen ontberen.

Het aantal termijnen bedraagt in den regel 100, voor %

') Bij tafel V Decursiv en tafel VI Anticipativ vindt men thans den correspondeerenden disconto-, respectievelijk rentevoet om andere redenen toch reeds anoniem aan den voet der bladzijden afgedrukt.