is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van de Commissie van Onderzoek naar de Toestanden in het Bouwbedrijf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

Deze Bond bepaalt zich dus geheel tot de regeling der arbeidsverhoudingen en is feitelijk ontstaan uit het streven om een het geheele land omspannend verband te leggen tusschen de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, hetgeen tot dusver geheel plaatselijk geschiedde, en waarbij vaak in geval van loonacties de eene gemeente tegen de andere door de gezellenorganisaties werd uitgespeeld.

De Bond van Patroonsvereenigingen is dan ook min of meer te beschouwen als een federatie van de veel oudere plaatselijke Algemeene Patroonsvereenigingen. Zij is in haar opzet evenwel niet ten voUe geslaagd, omdat belangrijke patroonsvereenigingen als die te Amsterdam, Rotterdam, Zaandam en Groningen zich, althans tot heden, niet bij haar hebben aangesloten.

Behalve landelijke centralisatie van de patroonsvereenigingen in de boven onder de letters a tot c genoemde ambachten, werd ook wenschelijk geoordeeld reeds bestaande landelijke organisaties van schilders-, stucadoors-, steenbouwersen loodgieterspatroons en eventueel ook de werkgevers in het granito- en in het burgersmedenbedrijf tot aaneensluiting te brengen.

Uit dit streven is reeds einde 1918 ontstaan de Centrale Raad van PatroonsBonden voor de Bouwvakken in Nederland.

Bij deze organisatie zijn in den aanvang van 1921 aangesloten de Bond van Patroonsvereenigingen, de 4 groote plaatselijke Patroonsvereenigingen te Amsterdam, Rotterdam, Zaandam en Groningen welke niet bij den Bond van patroonsvereenigingen zijn aangesloten, de Stucadoorspatroonsbond en de Bond van Steenhouwers- patroons-vereenigingen.

De organisatie der Loodgieterspatroons heeft er korten tijd deel van uitgemaakt, maar heeft zich wederom afgescheiden; de overige bovenbedoelde Bonden hebben er tot dusver geen deel van uitgemaakt.

Het doel van den Centralen Raad is als volgt omschreven:

a. door het geven van adviezen de samenwerking te. bevorderen tusschen 'de reeds bestaande en nog op te richten Patroonsvereenigingen, Raden en Bonden t. a.

3 van de vaststelling en handhaving van arbeidsvoorwaarden, in de ruimste beteekenis van dat woord, voor de Bouwvakken in Nederland;

b. het bevorderen van het sluiten van Collectieve arbeidsovereenkomsten;

c. het voorkomen van arbeidsgeschillen.

Zij kan met toestemming van de betrokken organisaties onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden voeren, maar heeft in' laatste instantie slechts een

adviseerende rol. x. a -t

Over het algemeen is de organisatie van patroonszijde in het bouwbedrijt nog zeer onvolledig. Noch de plaatselijke centralisatie van alle ambachten in één Algemeene Patroonsvereeniging, zooals er in vele plaatsen van ons land bestaan, noch de landelijke centralisatie van éénzelfde ambacht in één nationalen vakbond, noch de federatie van de bestaande plaatselijke en landelijke organisaties tot één centraal lichaaam is tot dusver volledig gelukt.

In vorenstaande tabel zijn voor de Algemeene Patroonsbonden en die van Schilders en van Stucadoors de ledentallen opgenomen voor de gemeenten met