is toegevoegd aan uw favorieten.

Arglist?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De uitoefening van de notarieele praktijk door den Districts-Secretaris van Beneden-Suriname en Beneden-Para. (Geschiedkundige aanteekeningen.)

Credite, posteri! (Gelooft het, nakomelingen)!

Het recht tot uitoefening van de notarieele praktijk ontleenen de Districts-Secretarissen aan art. 28 van het Reglement op het beheer der districten — waarvan de geldende tekst is opgenomen in G. R. 1911 No. 18 - en aan art. 2 van het Besluit van 25 Juli 1903 ter uitvoering van de artikelen 3,10 en 59 van het Reglement op het Notarisambt (G. R. 1905 No, 10).

üit den aard der zaak betreft de praktijk dezer dfe»ictsnotarissen zeer zelden andere zaken dan die, waarvoor hun ministerie wordt ingeroepen door de ingezetenen hunner districten.

In de praktijk van den Districts-Secretaris van Beneden-Suriname èn Beneden-Para, ter standplaats Paramaribo, bepaalde zich de üitzondering dat voor andere, dan in de genoemde districten gevestigde personen, eene akte als notaris moest worden opgemaakt, tot ten hoogste een drietal gevallen per jaar in de laatste zes jaren. Daarentegen viel het leeuwendeel van het notariswerk voor de ingezetenen dier districten den no arissen te Paramaribo in handen. Dit waso.m eengevoU van de omstandigheid, dat de kantoren dezer notarissen gelegen zijn dichtbij het linmigralie-d.martement, wcrwaarts de vele, uil de genoemde districten afkomstige, BritschIndische immigranten zich begaven, die voor de overdracht van eigendomsperceelen als anderszins den bijstand behoefden van een notaris en deswege werden geleid naar een sladsnotaris, hoewel het districtsbureel eveneens dichtbij het genoemde departemeut is gevestigd. —

Sommige stadsnotarissen hadden het niet geoorloofd geacht dat de Districls--ecrelaris van Beneden-Suriname en Beneden-Para op zUu u.u.oor te Paramanbo — te Combé — als Notaris fungeerde. — Die Notarissen grondden hun bezwaar tegen de