Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADENOMA. KYSTOMA.

485

omgeving, evenals de kleine fibroadenomen der nier en de grootere der melkklier. De laatste z$n veelvoudig, en wel niet zelden in beide melkklieren. Men vindt één of meer knobbels, die kunnen samenhangen, en dikwijls gemakkehjk zijn los te pellen (afb. 161). De melkgangen zijn voor het bloote oog veelal als spleten zichtbaar; het pericanaliculaire bindweefsel is meestal jong en oedemateus of myxomateus. Het één- of tweelagige epitheel (in het laatste geval een binnenste laag kubisch op een buitenste laag plat epitheel, waaromheen een tunica propria) is vermeerderd; in de lumina der klierbuisjes vindt men een donkerrose colloide stof, waarscMjhhjk door het epitheel gevormd.

Adenoma noemt men een gezwel bestaande uit klierweefsel. Zijn er kherbuisjes sterk, kysteus verwijd, dan spreekt men van kystadenoma, b.v. der melklier; groeit bindweefsel min of meer bladvormig (op doorsnede) in de klierruimten, dan noemt men het een k. fyllodes, en indien er papillaire woekeringen zijn, een k. papillare. Uit een fibroadenoom, b.v. der mamma, kan kanker groeien.

Soms is een melkklier door gelijkmatige vermeerdering van bind- en klierweefsel vergroot, zonder dat wij gezwdvorming mogen aannemen. Men spreekt bier wel van hypertrofie, hetgeen wel juister reuzengroei der mamma zoude heeten.

Van allerlei klieren komen adenomen voor. Hun epitheel onderscheidt zich soms nauwelijks, soms meer van dat der normale klier, soms vindt men verschillende overgangsvormen naar het adenooarcinoma, dat sterke hetero- of atypie toont. Maar ook een weinig van den normalen küertvpus afwijkend adenoma kan metastaseeren als een kwaadaardig gezwel gelijk het adenoma der schUdklier, dat in de longen en elders ..strumae aberratae" vormt (struma beteekent vergroote schildklier, ook vergrooting door gezwel). Bijnierkiemen, die in een nier terecht zijn gekomen, kunnen er tot „strumae aberratae suprarenales" uitgroeien (hier is struma in zeer oneigenlijke beteekenis gebruikt). Wij kennen bovendien een vaak papillair adenoom van nierbuisjes in de nier, dat ook kankerachtig kan groeien. Prostaatadenomen leiden tot het klinische beeld der prostaathypertrofie (blz. 211).

Kystoma is een hol gezwel, namelijk van het ovarium of parovarium, ontstaan door groei van den wand van een blaasje, altans van het epitheel van dien wand. Het blaasje kan zeer groot worden en eenige Liter inhoud bevatten terwjjl het wandstandige epitheel rnettemin hoog en smal, dus zonder teekenen van rekking is, hetgeen alleen door ver-

Sluiten