Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFTIENHONDERDGEMETENPOLDER

473

geven had aan eené verbeterde Commesluis, ontraden.

In 1701 had weder herbouwing van de zeesluis plaats'. De vernieuwing was alstoen aangenomen door Al. J. Venne voor f4900; terwijl voor den vingerling f1300 en voor het leveren en verwerken van veen, waarmede de fundeering, de achterzijde der wanden en de overdekkingen werden afgesloten, nog f210 was besteed.

Een der hoofdredenen voor de vernieuwing der sluis in 1671 was gelegen in hare te geringe diepte; maar ook bij de gevolgde verandering, die zij onderging, liet de stand harer dorpels te wenschen over, 't geen inzonderheid bijdroeg tot den tragen afloop van het water, nadat dit tot op zeker peil was gedaald. Ook hier geschiedde nimmer onderzoek naar het verhang der afstrooming tijdens het in gang zijn der sluis, zoodat bij gemis van bepaalde gegevens, leidingen en duikers nimmer stelselmatige of wetenschappelijke verbeteringen kwamen te ondergaan, (a)

Met veel rekening houdende, komt men tot de overtuiging, dat in vroeger dagen ongetwijfeld ook hier nog wel last van een te hoogen en langdurigen stand van het polderwater zal zijn ondervonden. Thans echter is de suatie niet meer afhankelijk van de gesteldheid der sluis of in hoofdzaak ook van hare leidingen. In 1906 is vanwege het waterschap een stoomgemaal gesticht, waarmede het water alsnu ook wordt afgevoerd.

Dit stoomgemaal werd gebouwd aan de binnenzijde van den zeedijk van den polder in de zoogenaamde „Comme" aansluitende aan de uitwateringssluis; het is ontworpen op een vermogen van 50 M3 water per minuut, bij een opvoerhoogte van 3,50 Meter en plm. 130 omwentelingen per minuut.

De stoommachine is een tandemcompound-machine, direct gekoppeld aan een hevel-centrifugaalpomp met twee zuigbuizen. Op 31 October werd de machine in werking gesteld; bij proefmaling bleek de capaciteit te bedragen 86,41 M3 per minuut, bij eene gemiddelde opvoerhoogte van 2,95 Meter, overeenstemmende met bijna

(a) Zie roor een en ander bladzijde 151 van deze beschrijving.

Sluiten