is toegevoegd aan uw favorieten.

Van leven en sterven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

gebrek lijden", neemt ge dankbaar het middel aan, dat Hij U biedt, en dat — dit weet ge — Hij U weder ontnemen kan.

Thans genoeg hierover; het zou inderdaad monsterachtig zijn, wanneer de Christelijke Godsdienst ons verbood voor vrouw en kinderen, zooveel in ons vermogen ligt, te zorgen, en ons dwong, hen bij ons sterven aan armoede en ontbering bloot te stellen. •

Het eigenlijke doel der Levensverzekering: het beschermen van zwakken en hulpeloozen, is juist een der hoofdbeginselen van het Christendom!

Reeds hoor ik mij van verschillende zijden toevoegen: Wat fraaie Het doei van lJ redeneeringen en verheven beschouwingen! Het is U en Uwen Maat- E"5ïf; schappijen ten slotte toch alleen te doen om „winst"! Daarop ant- unthrofïTPhi" woord ik: Inderdaad is het doel van het bedrijf der Levensverzekering, winst te behalen. En ik zou wel eens willen weten, welke schande erin gelegen is, winst te behalen, d. w. z. zijn brood te verdienen, door middel van een onderneming, die in hooge mate met ons moreel en godsdienstig gevoel strookt. JVil .menJn. deze uitsluitend phiUnilwopyQ- Pp 1 evensyerzekering is een_itak, dat aigeheele toewijding, een volledige concentratie van de werkkrachten van elk individu eischt. Wil men dan riTê" toewijding en dien arbeid om niet, d. w. z. wil men den vlijtigen arbeider noodzaken een ander terrein te zoeken, omdat hij hier van zijn arbeid niet de materieele vruchten plukken kan? Of wil men, dat alleen rijken, wier rijkdom verdere verdiensten overbodig maakt, het bedrijf der •Levensverzekering beoefenen? Zulke eischen kan niemand stellen. Denkt men eraan, het een geneesheer, ja zelfs een geestelijke, kwalijk te nemen, dat hij met zijn beroep zijn brood verdient? En toch, ook deze beroepen zijn gegrondvest op de liefde tot den evenmensen.

Er ligt dan ook niet de minste schande in de verklaring: Een Maatschappij van Levensverzekering is een handelsonderneming, die zich ten doel stelt winst te maken. Zij is volstrekt geen philanthropische inrichting en mag zich ook nimmer den schim geven zulks wel te zijn. Dat het artikel, waarin handel gedreven wordt, de polissen van levensverzekering, zulk een hooge moreele waarde heeft, kan het bedrijf voor zijne beoefenaars slechts aantrekkelijker, in de oogen van het publiek slechts achtenswaardiger maken.

Dat Levensverzekering-Maatschappijen winst maken, is dan ook iets, Bezwaren tegen waarmede het publiek zich sinds lang verzoend heeft. Maar iets, wat tineten" vaSX'

,„*'; , . . .... . vensverzekerinff-

men haar wel eens zeer kwalijk genomen heeft, is het feit, dat sommige Ma»t.ohaPPijen.

(