is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet op de oorlogswinstbelasting 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114

Art. 92.

oorlog duurt, des te bezwarender wordt. Is daarentegen nog geen oorlogswinstbelasting betaald, of wordt de genoemde vermindering door de vermeerdering, waarvoor belasting betaald werd, niet geheel gecompenseerd, dan zal die vermindering of het na compensatie overblijvende deel als verlies voor volgende jaren gelden.

De compensatie blijft dus beperkt tot verminderingen van het inkomen of de winst, voor zoover zij met den oorlogstoestand verband houden. Vermogens- of kapitaalverliezen, ook al zijn zij als bedrijfsverliezen te beschouwen, komen voor compensatie natuurlijk geenszins in aanmerking. Af. v. T. ad artt. 92 en 93. ■ Zie ook aant. 2.

2. Voorts achtten sommigen de laatste alinea op bladz. 12 der Memorie van Toelichting (a) niet geheel duidelijk. „Vermogensof kapitaalverliezen, ook al zijn zij als bedrijfsverliezen te beschouwen, komen voor compensatie natuurlijk geenszins in aanmerking". Men vroeg of dit aldus moet worden verstaan, dat bijv. met het verlies van een niet of niet voldoende verzekerd schip, met vermindering van de waarde van voorraden, geen rekening zal mogen worden gehouden. Nadere opheldering kwam zeer gewenscht voor. V. V. ad art. 92.

De door sommige leden gewraakte zinsnede, voorkomende op bladz. 12 der Memorie van Toelichting is inderdaad onjuist. Alle verliezen in het bedrijf geleden, dus ook die welke een gevolg zijn van verlies van een niet of niet-voldoende verzekerd schip of van waarde-vermindering van voorraden, kunnen tot compensatie met winst over andere jaren aanleiding geven. Daarentegen komt het verlies dat een rentenier door koersdaling zijner effecten lijdt, niet in aanmerking. Af. v. A. ad art. 92.

(a) Zie het tweede lid der vorige aant.

3. Opgemerkt werd ten aanzien van de door het wetsontwerp verleende bevoegdheid tot verrekening met de oorlogswinst, dat nadat 3 jaren oorlogswinst genoten is, een later verlies door den oorlog geleden, niet meer in rekening kan worden gebracht. V. V. le K.

De beperking van de compensatie van oorlogswinst met oorlogsverlies tot 3 jaren is noodzakelijk; werd de gelegenheid tot verrekenen te lang opengesteld, dan zoude zulks tot misbruiken en bezwaren voor de schatkist aanleiding geven. Men bedenke trouwens, dat de Staat niet de geheele oorlogswinst opvordert, doch 30 pet. en dat wel zelden een groot deel van het in eenig jaar extra gewonnene in een volgend jaar zal verloren gaan. Af. v. A. le K.

4. Andere verminderingen, dan die een onmiddellijk of middellijk gevolg van den oorlogstoestand zijn, kunnen nooit tot teruggaaf of verrekening volgens lett. a of b leiden.