is toegevoegd aan uw favorieten.

De vrijwillige landstorm

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stamboeken

107

5. Van de gelijkstelling met mili- 19 ... in positie gelijkge-

taire rangen. sttld met den rang van ..............

(Zoo aanwezig is het geval, bedoeld tn art. 10, tweede lid, der Landstormwet, te doen volgen):

Wegens benoeming tot officier overgegaan naar het reserve-personeel der landmacht, met bestemming voor (korps te vermelden).

6. Van de afvoering als deser- 19 ... als deserteur afgeef, voerd wegens het niet voldoen aan een

oproeping voor den werkelijken dienst.

in de gemeente

7. Van het overlijden. 19 • • • in het militair

' *'',''overleden, hospitaal te

8. Van het ontslag. 19 ... als vrijwilliger van

den landstorm ontslagen wegens

(bijv.):

volbrachten diensttijd; lichaamsgebreken;

inlijving bij de militie (zie No

op het stamboek van .);

verbreking der verbintenis op grond van art. 55, derde lid, van het Landstorm-Besluit.

i ■

BESCHIKKING van den Minister van Oorlog van 6 Mei 1920, afd. Dienstplicht, no. 266 S. (Legerorder 1920 no. 234.) (Zie ook L. O. 1920, no. 180.)

Stamboek van den Vrijwilligen Landstorm.

Voor zoover bij landstormkorpsen, enz., ten aanzien van hen, die zich sedert 1 Augustus 1914 als vrijwilliger hebben verbonden volgens de bepalingen, voorafgaande aan die van de Vrijwillige-landstorm-beschikking (L. O. 1920, no. 109), controlelijsten zijn aangelegd en de daarop gestelde aanteekeningen zouden kunnen dienen als grondslag voor de samenstelling van het stamboek, blijft het aanleggen of verder aanleggen van het stamboek bij het landstormkorps achterwege.

Bedoelde controlelijsten worden dan door tusschenkomst van den Inspecteur van den Landstorm aan het Departement van Oorlog gezonden. Nadat bij het departement van die lijsten de gegevens voor het aldaar te houden stamboek zijn overgenomen en de lijsten vervolgens aan het landstormkorps zijn teruggezonden, blijven deze bij het korps berusten om te worden aangemerkt als te vormen een deel van het stamboek van het landstormkorps. , ,

Kaart-formulieren, ten dienste van het bij het departement aan te houden stamboek worden aan vorenbedoelde korpsen derhalve niet verstrekt ten aanzien van hen, op wie bedoelde controlelijsten betrekking hebben.