is toegevoegd aan uw favorieten.

Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

doch voor dien tijd reeds ons in stand houden tegen kolonisatiepogingen van bewoners uit andere hemellichamen.

33) De kindertoeslag is te veroordeelen, omdat in de burgermaatschappij, waar geen filantropische instellingen worden bedoeld, een dergelijk voorbeeld tot de bevordering van kinderloosheid leidt. Al is de staat reeds dikwijls een beste baas van andermans geld, zoo mag ten deze niet in het loon worden voorgegaan op een wijze, die onder de burgerij tot misbruiken aanleiding zou geven. De belasting naar draagkracht, uitgaande van de gezinsgrootte en het inkomen kan hier recht scheppen. Pag. 42.

34) Over de geringe hoeveelheid arbeid, die de mensch voor een bestaan noodig heeft, schreven ook soc.-dem. kopstukken. In hun geleerdheid vergeten ze in aanmerking te nemen, dat voorbeelden uit de volkeren aanwijzen, hoe een korte arbeidsdag slechts in een Hottentotten-bestaan wordt gevonden. Maar bij ons wekt zulk een aanlokkelijke belofte bij de onwetende klasse natuurlijk de begeerte op om met een paar uren werk alle welvaart-voordeelen deelachtig te worden, die nu ter beschikking staan met 9 en meer uren arbeid. Zoo'n politiek draait uit op militante arbeidsdwang onder vreemde volkeren of revolutie onder eigen volk.

Deze geleerden meenen namelijk dat iemand, die men niet ziet kantoorloopen, sjouwen of ploeteren, heel geen arbeid verricht. Onder die filosofen vinden we niet alleen een Wijnkoop in de Tweede Kamer, maar ook Bebel in zijn: De vrouw en het socialisme.

De arbeid in de „gestichten" zou uitsluitend de meestal ongehuwde en zeer sober levende bevolking dienen te voeden en te kleeden, benevens de huur van het kapitaal moeten opbrengen. Daarom acht ik in gestichten, arbeid en onderwijs zeer goed vereenigbaar, mits de zaak» normaal economisch wordt ingericht. De kosten voor gevangenissen enz. kunnen we aan wat nobelers besteden, opdat het leven van minder bedeelde en desondanks in maatschappelijken trouw blijvende medeburgers worde gesteund. Pag. 67.

35) Aanvankelijk waren alle factoren voor het bereiken van het gestelde doel schijnbaar aanwezig, n.1. een concessie-object, een maatschappelijke onderneming, kapitaal en arbeidswaardeering. Mijn eerste poging faalde op het gebied der arbeidswaardeering. De tweede poging kenterde door de liberalistische opvatting van staatswetten, welke opvatting de verschaffing van een arbeidsobject