Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

426

XXVI. Nyeuwen Priester.

Twyff.

Deerste offrande / voor ons vp deerde

Met zyn lichaeme dede/ hoochst van weerde. f.3i4r. 110

Noynt offrande/ Godt den vader/ bet bequam.

Jnwend. Godt den vader ons/ jn gracien nam

Ende wiert met ontfaermen/ tonswaert ghehelt Duer Christus sacreficie.

Nyeuwe Tpriesterscip es jnghestelt

By Christus selue/ ten avenmaele. 115

Naer dat hy zyn appostelen/ jnt generaele

De voeten ghezuuert hadde/ ende ghedweghen

Ende van alle/ sondeghe smitte ontsleghen

So heift hyze ghehelicht/ ende ghewyt

Met zyn eyghen lichaeme / ghebenendyt 120

Jn testamente/ als een bescynckenesse

Gheconsenteirt / jn eeuwegher ghedynckenesse

Hem te consacreirne / jn allen stonden

Als waerachteghe priesters.

Waer staet bevonden Vraecht Marote/ by eenegher scriftuere 125

Dat Christus/ zyn appostelen/ te dier huere Saluynghe dede/ cleen ofte groot Naer de priesterlicke oordene?

Houde . O zin besnoot

Met cranc ghelooue/ twyffelic van erruere. Christus Godt ende meinsche puere 130 Dhelichste der heleghen/ van persoone Regent ende conync/ des shemels troone Voor wyen alle knyen moeten bughen Hemelsche/ eerdsche/ helsche/ naer Pauwelus thughen Dynct hu niet/ dat hyse helich heift ghemaect 135 Als hyze met zy» precieuse/ handen heift ghenaect Ende met zynen precieuse monde ghecust. f. 314 v.

Nyeuwe De goddelicke cracht es vp hemlieden gherust. Want Godt duer zyns crachts woordt beuel So wiert hemel ende eerde ghescepen snel. 140 Schelycx heift hyse/ ten avenmaele gheleert Dat wyn/ broodt/ zullen worden verkeert Duer de cracht zyns woords tallen termyne Jnde specie zyns helichs lichaeme dyvyne Vulmaect ghelyc hem/ Maria ontfync. 145

Jnwend. Wat scoonder misterye.

Houde 0 wonderlic dyne

Sluiten