Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1164

buitenkanaal of in de buitentoeleidingskanalen naar de Noordzeesluizen moeten of willen vertoeven, moeten daarvan kennis geven op bet kantoor van den havenmeester en daarna de ligplaats innemen, die hun door of vanwege den havenmeester zal worden aangewezen.

2. Door of vanwege den havenmeester kan het vertoeven van vaartuigen in bet buitenkanaal en de buitentoeleidingskanalen naar de sluizen verboden worden. De schippers der vaartuigen zijn alsdan verplicht op eerste aanzegging van of vanwege den havenmeester zich met hun vaartuigen binnen de sluizen te begeven en de ligplaats in te nemen, die hun zal worden aangewezen, of wel binnen de sluizen te blijven, indien zij nog niet doorgeschut zijn.

Artikel 7.

1. Met uitbreiding van artikel 77 van bet Algemeen reglement is het verboden geankerd te blijven liggen in de betonde vaargeul van de buitenhaven te IJ muiden en in de vaargeul in het Open IJ buiten de Oranjesluizen, tenzij met vergunning van den sluismeester dier sluizen.

2. Voorts is het verboden te ankeren in het kanaal op minder dan 25 M. afstand van de plaatsen, waar door een waarschuwingsbord wordt aangegeven, dat een kabel door het kanaal ligt, alsmede op minder dan 50 M. afstand van de vaargeulen der pontveren.

Sluiten