is toegevoegd aan je favorieten.

Gids hygiëne tentoonstelling 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.293

Spreker zal gaarne zien dat op een volgend congres de zaak nogmaals aan de orde komt; meerdere bekendheid met het door de Commissie uit den Centralen Gezondheidsraad uitgebrachte rapport zal dan aan de behandeling ten goede komen. •

De heer E. J. Abrahams wijst er op, dat de toestanden in Rotterdam en 's Gravenhage —zooals praeadviseur toegeeft — ook slecht zijn, hoewel, met name in 's Gravenhage, de aanvullende maatregelen reeds lang in werking zijn.

Hiertegen merkt de heer Veldhuïzen op, dat zelfs indien Amsterdam niet getalmd had zijne plaatselijke verordeningen in den geest der zedelijkheidswetten aan te vullen, de invloed dier wetten nog niet vast te stellen zou zijn, omdat bij de beoordeeling de oorlogsjaren buitengesloten moeten worden.

De VooHzrrTBS meent te kunnen vaststellen dat uit de besprekingen is gebleken, dat wij niet langer mogen stilzitten, de overheid — zoowel de regeering als de gemeentebesturen — moet zich de zaak aantrekken; gelegenheden voor raadpleging en behandeling moeten worden in het leven geroepen.

Z. i. hebben de praeadviseurs ten onrechte aangenomen dat het rapport der Commissie uit den Centralen Gezondheidsraad algemeen bekend is; integendeel, het is zeer moeilijk te krijgen. Toch 'moet het meer bekend worden, dan zouden nogmaals bepaalde geschilpunten er uit kunnen besproken worden.

Spreker, dankzeggend aan de praeadviseurs en debaters, meent, dat aan het nieuwe Congresbestuur zal moeten gevraagd worden dit onderwerp nogmaals aan de orde te stellen.

De heer M. A. van der Perk, Rijswijk, brengt in herinnering, dat bij de bestrijding van andere besmettelijke ziekten, zelfs zonder wettelijke macht, afzondering wordt toegepast; het volk vindt dit niet erg.

Dr. N. M. Josephus Jitta, Voorzitter van den Centralen Gezondheidsraad, verklaart zich bereid te bevorderen, dat het rapport van de Commissie uit dien raad gemakkelijker verkrijgbaar wordt gesteld.

Het Congres wordt door den VooRzma» gesloten.