is toegevoegd aan je favorieten.

Gids hygiëne tentoonstelling 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

298

een belangrijke rol is gaan spelen (drinkwatervoorziening, vuilafvoer, ziekenhuiswezen, ontsmetting, woningvraagstuk, enz.), en sedert de bakteriologie zich tot eene afzonderlijke wetenschap heeft ontwikkeld, en vooral ook sedert de opkomst der sociale wetgeving zijn de verhoudingen volkomen gewijzigd.

Allereerst heeft zich eene scheiding ontwikkeld ■ tusschen sociale hygiëne en sociale geneeskunde. De eerste gaat sociaalpreventief te werk, ze trachten ziekten te voorkomen en de verspreiding ervan tegen te gaan. De laatste vervult een sociaalcuratieve rol; hier treden geneeskundig onderzoek, behandeling en contröle op den voorgrond. Niemand zal het tegenspreken dat dit terrein (ongevallenwet, invaliditeitswet en straks ook ziektewet) aan de artsen moet worden overgelaten.

Voor de sociale hygiëne geldt dit laatste reeds lang niet meer. In het systeem der gezondheidswet evenals bij de arbeidsinspectie zijn naast geneeskundigen ook technici (ingenieurs e. d.) werkzaam. En wanneer nu Prof. van Loghem (Ned. Tydsekr. v. Geneesk. van 30 Oct. j.1.) een lans breekt voor een behoorlijk georganiseerde opleiding van hygiënisten en daarbij blijkbaar slechts geneeskundigen op het oog heeft, dan legt hij aan dit vraagstuk al dadelijk eene ongewenscbte beperking op. Immers, eene opleiding van medische hygiënisten alleen zou eene onvolledige oplossing geven. Evenmin als voor dezen is het ook voor de technische hygiënisten niet voldoende, dat zij (wat meestal nog niet eens het geval is) een kort assistentschap aan een hygiënisch laboratorium hebben doorgemaakt, een sociaalhygiënisch leerboek hebben doorgelezen of 'n paar tijdschriftartikelen daarover hebben geschreven. De staat mag geen sanitaire ambtenaren op de maatschappij „loslaten'', zonder zich van de mate hunner kennis en ervaring op het door hen te bewerken gebied te hebben overtuigd.

Deze behoefte aan eene opleiding voor hygiënisten is ook elders gevoeld. Reeds in 1914 heeft de Rockefeller-stichting in de Vereenigde Staten maatregelen genomen, om aan de John Hopkins Universiteit te Baltimore'een goed ingerichte hygiënische school te verbinden. De reden hiervoor was (zoo deelt Prof. Sims Woodhead in de Lancet van 11 Sept. j.1. mede), dat er gebrek was aan getraind hygiënisch personeel en dat