Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om.

479

omgaan.

Oeclr °™ (nad' bem) J!eIIner 'bugeln; om $ j.j? Uur = olie brei Stunben; om de maand tteJ[ 0.en .SJionat, ntonatltdj; om beurten = =s j 'eooeife, ber Keitje nacfj; om den ander ^boeite m>3a>e'tc' om '* andere woord = jebes ^iithp t ott' om de boeken sturen = bie = Ooien laffen; niets om handen hebben on,(1ttJts 3U tun, ieine 23efd)aftigung Ijoben; "* ein" i ?od ™et = 6eite'be nidjt; om 'teven ^°tIüo een lel,Sentje om bestwil = eine Palin„ ' om te — ju, (ter inleiding van bein- len. van doel, gevolg of graad ook) IMI leben- ï om te teven = arbeiten um ju Ijtnj, ; heengaan om niet weer te keeren = °m d t ^n Üm rac9' Surüdjuteljreu; rijk genoeg taut.a. be koopen — reidj genug (um) bas ga '"kt) h' dom om ' te hegrijpen — 3U buntm bem n ^u begreif en; ik ben niet van plan om W on te ze88en = babe nidjt bie Slbfidjt te ru<u 'u fa9cn; een gelegenheid om uit berejj = eine (Belegenljeit fidj aussuruhen; 8toel o °m te helpen = bereit 3U helfen; geen om °m °P te zitten = fein Stubl 3um Siien; lachen ze88«n = fo 3U fagen; 'tis om te ll0Udé °m gek te worden, niet om uit te licht , = es 'f* 3nm Sadjen, 3um ïoltroerben,

tt. 0 JU!" «ushalten (ook: ntdjt um aussufjalten). fijnen '"do.) = um; gauw den hoek om = en (iA,um bie (Ede (Ijeruntj! om zijn (van weg de w?„.= llm fein, (van tijd ook) Ijerunt fein; batnlh ls om = ber SBinb ift umgelaufen, 'eibttrn 9ebtebt; om en om = ber Sïeilje nadj, straati' rechts om = redjts um; nog een koch pi om '" nodj einen fleinen Spa3iergang. hij tJ'n Paat Straften auf unb ab (fpa3teren); ettz , , hem om = er bat einen fleben, fitten

°rna''- kraag.

0rflar'm„ "ontanta.

"•har-rni»' h' = imtat'men.

"^'oabbBp' v' = Ui'omtung. '^ttnbp ' h' = "ts S'Ioue Ijinetn plaubern, ldjrojen; iem 0 = emen ü6et ben §aufen

?"enZ \' "'ebetfdjroaken, (naar een sndere. 0j4jroQt^j 'tjejrumfriegeti, (Ije)rumbringen, be-

r'b'behoil16!1' h- = berum-, auspojaunen.

Vmbe?' t 7 aus"i"9etn.

J. fpieien(sï)d>' °- = fiomber; o. spelen -

SbSer. (aardsoort), v. = Umber, Xlmbra.

S^rsSel ' = £omber fPieIm'

«beSj,0- = fiombetfiiiel. oSbervolr.|' m- = Umber(ftfd)), bie Stfdje. o^'beuS m- - Sdjattenoogel. ^'Ibinrto,n',h- = tjetumttöbeln, betumtaubeht.

-ei»eni ? h.; -bladeren, h.; -blazen, h.; -bliknl'ïl'nettpl,' 7. «rn'llbtnben; -blattern; -blafen; nïb'ad u (ut,er ben Saufen merfen).

«lboel ,„ 'Waar), o. = Umbfatt.

°*'bóorrb ^ra"5 3uSC"Bt; aI de °'= aIles

?Dtte(mea»r '"' = borbicren, bortieren, mit bSföu'meH !ic,1; «tnfaumen; omboor'den, h. = oXNrdsel ' Um9c'benorS^'m b!c moHe' bec a,e^' ombrassen 'v Hntbau.

bi'Cgen' ^ " nmbraffen.

i;-u,"trar,e„ = (kranten e. d.) Ijcruiubringeu b&en; , l' au5,trageu; (cfen tijd) oer-, 3"'

S!lbrni'sen" uden > """Bringen.

.-nieren n ;J"'buiSen. h-; -'buitelen, h.; 'egen- '."'; -"am'men, h. = umllbrau'fen; ' Pnrsefn; • -to'fen; -bam'mcu.

om'dansen, h. = Ijerumtan3en; (omver) unt'=

tatt3en, über ben Sattfen tansen; omdan'sen, h.

= unttan'3en. om'dartelen, h. = Ijerumtollen, fidj hetum-

tttmmeht; omdar'telen, h. = umfpie'len; um-

gau'feln. omdat = roeil.

om'deelen, h. = (jerum'teilen.

om'Hdelven, h.; -dij'ken, h. = um'ügtaben; -bei'djen (-büm'men).

om'dobberen, h. en z. = [jerumfdjmimmen. -tatt3en, vgl. dobberen.

om'lldoen, h.; -dooien, h. en z. = umlltun; -irren (Ijerttmirren, -fdiroeifen, -ftreidjen).

om'doling, v. = 3rrfafjrt.

om'draai, m. = (van een rad e. d.) bie Umbteljung; (twn een weg e. d.) bie SBenbung, bie 93iegung.

om'draaien, h. (trans.) um'breljen, -roenben; (intr.) fidj umbreben; (in politiek, meewing e. d.) um'fatteln; zich o. = ftd) umbr., fid) berumbr., fidj umro,; ik draai er mijn hand niet voor om = id) madje mir nidjts baraus, bas ift mit gar ntdjt ber SJtübe roert; alles draait met mij om = es gebt alles mit mir um; iederen cent driemaal o., eer men hem uitgeeft = jeben SJfennig breintal umbr., beoor man ibn ausgibt; bij draait zich nog eens om = er bteljt fidj nod) mal auf bie anbre Seite; 't hart in je lijf draait je om = bas §er3 (alles) im fietbe feljrt (brebt) fid) in einem um, (ook) es brel)t... fidj einem etroas um; zie ook nek.

om'draaiïng, v. = ilmbreljung.

om'dracht, v. = ber llmgang.

om'dragen, h. = Ijerumtragen; een gedachte met zich o. = fidj tnit einem (Sebanfen tragen; 't bewustzijn in zich o. — bas Seroufjtfein in fidj tragen.

omlidrentelen, h. en z. -dribbelen, h. en •/..;

-drijven, h. en z. = fjeruntllttenbeln; -trippeln;

-tretben (-fcbroimmen). om'dringen, h. = um'brangen, nieber-, über

ben Saufen brüngen; omdrin'gen, h. = utn-

bran'gen.

om'drogen, h. = abtrodnen.

om'llduikelen, h. en z.; -duwen, h. = umü-

pur3eln (einen Spur3efbaum fdjlagen); -ftofjen

(-roerfen).

om'dwalen, zie omdolen.

om'dwarrelen, h. = berumroirbebt, -fdjroirren;

omdwar'relen, h. — umroir'betn. omega, v. = bas Omega; zie ook alp ha. om'eggen, h. = um'eggen. omelet, v. = bie Omelette. omen, o. = Omen, SBorseidjen. omllflad'deren, h.; -floer'sen, h. = untüflat'tern;

-flo'ren (met nevelen omfloerst = nebel-

umflort).

om'gaan, z. = utu'getj(e)n; (van den tijd) oerget)(e)n; (maar ook) de nacht ging maar niet om = roollte nidjt cnben, betumgelj(e)n; een heel eind o. = ein grobes Stüd u.; een hoek o. = um bie (Ede biegen, gefj(e)n; in den handel gaat weinig om = bet Sanbel ift gering, im Sanbel (in ben ©efchaften) ift es ftiu, geljt roenig utn, es roerben roenig éóefdjafte gemadjt; in tarwe gaat weinig om = in SBei3en geljt roenig nut; in die zaak gaat heel wat om = biefes (Sefdjaft [jat oiel 3U tun, bat einen bebeutenben llmfat); wat er in iems. hart omgaat = roas in 'jems, Sersen oorgeljt; wat er in 'thart en 't verstand omgaat = roas Sets unb (Setft beroegt; wat er in de wereld om-

Sluiten