Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P1UCKLY.

485

PRINCIPLE

kelen; —le-back, stekelbaarsje, ■'riekly, prikli, stekelig.vol prikkels; kriebelig, jeukend; boos; heat, warmte-

Puistjes(inde Tropen); pcar,vijgdistel.

1 ritte, trots, boogmoed, fierheid, aanmatiging, luister; || uitspreiden (the peacoch '—s its tail): — will (is sure to, must) have a fall, hoogmoed komt vóór den val; tiivc — ol place, de hoogste plaats, den Voorrang; She takes a — in her children, zij is trotsch op hare kinderen; He —d himscli on being, hij beroemde (verhief) er zich op, dat;—lui, hoovaardig, trotsch. J*ricr, praid, snuffelaar; spion. Zie Pry. ' riesl,priesle,r.geestelijke; lol priestermaken (wijden): Hetooh —'s orders, werd... Sewijd; — eruit, priesterlistjlistige politiek der —s; —css, priesteres; —hood, priesterschap,alle priesters; —like,—ly, priesterlijk, als priester; —ling; ridtlen,

J>nder de plak der priesters. *''g, verwaand en aanmatigend persoon; obrave Hendrik",,,braaf Lijsje";dief(SL); II stelen, ontfutselen: They are a set of starched-up —s, een stelletje opgeprikte okwibussen"; She —ged his diamond shirt-pin, zij ontfutselde hem; —gish, ,Ve.rwaand, pedant; „braaf"; —gism. j/'JU, tongschar. l,,-im., primary. Wm, netjes, vormelijk, preutsch, ge'baukt; || keurigjes kleeden en tooien; Popperig mooi maken: She was very pro''rieious, and even iaiulcd —ly, en viel i.'e.bs flauw in allen vorm. •'«ma, prima, eerste, voornaamste; b.v.: |~~-hufia, eerste actrice, zangeres (opera

,°«//e); donna, eerste zangeres; —

ÏJcie, praima feisïl. op het eerste gezicht; p l"y — (praima) vista, van 't blad. Mr;>nacy,proinrast, opperkerkvoogdschap. Pv!Ul»g'e, praimidï, kaplaken (premie), pïïnial, praim'l, eerste, voornaamste, /"fuiary, praimeri, eerste, voornaamste, Fbnair, elementair: U bijeenkomst; voorlopige verkiezing; hoofdzaak: -,battery, '"ofdbatterij;—colours. primaire;— cdu,Htion (instruetion,school),lager onderwijs rphool);—planets, hoofdplaneten; — («..."des, door de wet aangewezen, "'•«ate, praimit, opperkerkvoogd: —s, oTatmeiiiz, hoogste orde der zoogdieren ï'hensch en aap); — ot England, aartsöl^chop v. York; — oi all England, IC tsb. v. Canterbury; —ship. blo n\ eerste, voornaamste, prima, vroeg (lii, enQ> uitstekend; || begin, eerste sta»,ï"), dageraad, jeugd, leute, bloei,priemde ' Positie (bij schermen); || kruit op Sc, Pan doen, gereed maken om af te illctcn, klaarmaken, instrueeren (with), gro 'ten (voor een examen b.v.), in de s('no-Verf zetten, opkoken (v. water in den tel ■ ■ ete0, water door stoom uit den kecei."1 den cylinder brengen: He was scarde«iat 1,is —> in he lente (bloei) p ? 'evens; Seii at — cost,tegen inkoops'nin: T ""''ridian, eerste meridiaan; — *eé»? ' — movcr, oorspronkel. behoihi ac'1' ■'• aanstichter, aanlegger; — 'n ],- "> ondeelbaar getal; He kus sliH Pan —' '" den bloei zijns levens; 'The ""ut judge —d Ibe aiitlienre and the

jury, bewerkte het publiek en de jury; He —d his pistol, deed kruit op de pan; The soldiers were —d lor the battle wilh liquor, kregen een stevigen borrel om hun moed te geven; —r,slaghoedje.Z.Priminy.

Primer. pr(a)ima,gebedenboek,boek voor beginners, inleiding, abc-bock; soort van drukletter:A — oiEnglish Lilerature, eerste inleiding tot de E. letterkunde.

Prim(a)cval, praimiv'l, oorspronkelijk.

Primigcnial, pr'dimidïinj'l, eerst geschapen, oorspronkelijk (vero.).

Priming,proimii3,kruit(op de pan); grondverf, instampen (van hennis); opdracht: / received my —, werd „geladen"; Priming-iron (-wire), ruimnaald (Mil.).

Primiparous, praimiparas, voor de eerste maal barend.

Primitlve,primilio,oorspronkelijk(woord), stamwoord.

Primo,pr£mou,eerste:— Basso (Z. Prima).

Primogenial, praimadztnj'1, oorspronkelijk, eerst geboren; Prrmoge.nitor, eerste (oudste)voorvader; Primogeniturc,praimedienitja, eerstgeboorterecht.

Primordial, praimödj'l, oorspronkelijk, begin... ;primitief; || begin: The — languagc oj babies.

Primrose, primrouz, (stengellooze)sleutel-

bloem; day, gedenkdag van Lord Bea-

consficlds(«.i')i.srdeii)dood,19 April 1881 , ingesteld door de — League, een conservatieven bond, gesticht door Lady Randolph Churchill: She (He) was a „dame" („hnight") of the —League; The—path to perdition, breede weg des verderfs.

Primula, primjule, sleutelbloem.

Primus, proimas, oudste: Jones —, nonus, etc. (Schooi).

Prince,vorst,prins: — Charming,de Prins uit het sprookje;— consort,prins gemaal; —.Regent,regeerende; — ltupert's drops;

— of tlarkness, duivel; — of Wales, fingelsche kroonprins; — Royal, kroonprins; —dom; —let, prinsje; —like, -ly, vorstelijk;—'s ieathcr, kattestaart, Oostersche duizendknoop; —'s metal, spinsbek.

Princess. prinses (prinses zonder d.naam); Princesses; The Princcss's (prinsesi:);

— Royal, kroonprinses; titel der oudste dochter van den Eng. koning.

Principal.prinsip'l, hoofd,directeur, president, chef, bestuurder, hoofdsom, I fd-

persoon, principaal,lastgever of bedrijver; persoon, voor wien men borg is; orgelregister; || voornaamste, eerste, hoog»te, hoofd....: He was very —, een heele Piel, heer"- nn.li/ —s will. be. dealt with, op

lusscheiipersonen wordt geen regard geslagen; — in the iirst (second) degree. aanlegger (handlanger) van misdaad; — anti interest, kapitaal cn in tresL; — I.ibrarian of the British Museum, hooldbibliothecaris; — seiitencc, hnofdzin (tegeno. Subordinale): — stress. Uoofdklem; —ly, voornamelijk: —ity- pnnsipaldi, vorstelijke waardigheid, vorstendom: The

ily Wales (Mv.: orde van engelen).

Pidneipia, minsipïo, beginselen.

Principle, prinsip'l, beginsel, oorsprong, element, grondslag: On —, uit beginsel; He acted irom a'noblc —, uit edel beginsel; Act up to your —s, handel volgens

Sluiten