Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PUT.

409

POT..

claration was — iorth, eene verklaring

werd uilgevaardigd ; II, (orlh In* hand.

sluk uil.; The trees are. —Uiig lorih Iheir «noes, komen in blad; He — iorth all his strength, ontwikkelde, spande al zijne kracht in; — lorward, indienen: — tor*ward as an excuse, als verontschuldiging aanvoeren; He — forward o new thcory verkondigde, kwam met; He — it in wrif"".I,in pri.nl,bracht het op schrift; in drvik; ■*~ in rhaius, in de boeien slaan; — in "se, in gebruik nemen (dienst stellen); / ""' glad you — me in mind of it, dat ge er "'ij aan herinnerd hebt; — iu f ear of, bang "laken voor; He — lhe bailiffs in, stuurde mij een deurwaarder op bet dak; The bailiffs were — in, er werd beslag ge"gd op...; I have two hours to-— in, oyer, !"r beschikking; The ship — iu, was — Jn, liep binnen, werd binnengeloodst; He tound time to — in a polish of the sitver, bet zilvergoed óók nog te poetsen; I — in ■'"urte.en hours a day verruiling, was bezig "'et (soldaten) werven; AHow me lo — in a Word for, laat me ook een woord (mee)Jdu'oken ten gunste van; He — in thus, hij

mrak als volgt, merkte op; He — in

ae lol al. so much, zette in; — in a lottery, "««Inenten aan; — in the mind, (iemand ;"'n iets) doen denken; The horses were — ," (the carriage), aangespannen; l have '''<'" —ling in a bad time, een kwaden tijd peliad; — into English, vertalen; —into ' Itallop, in... brengen; — inlo a harbour 'ader stress of weather, binnenloopen met ■Waar weer, harden wind; He — his hand "''"Hg deep inlo his pochet, tastte....in; — J'oney inlo an undeHahing, steken in;

hox — licr.sc// gcnlly into Iris life, heeft ^genierkt een plaats verkregen in; Never s. *H Uil to-morrow what you can do to-day, . «I nooit uit; He — me off, scheepte mij }bracht mij in een kunstmatigen slaap „ "makte mij weg"); They — the horse off y?lood, deden het zijn eetlust verliezen; ■Wl'"t — ine off mos/, hinderde mij; 'That's 'ot.— IUP, ofi (my stroke), dat bracht mij

«ii 'un sl"k, van de wijs; That is a

"«ne uitvlucht; ou, streek; — on,

s"("trekken,opzei ien.de schuld gcvcn.aan„ '"'en; He did not offer to — me anylhing hen n'j fe'a' m'i S°ene gelegenheid met '■t,,,, wedden (bij wedstrijden.); — the / 'c,; on, vooruitzetten; — money on a Ie,,"';' wedden; — on one side, terzijde he "''": — on a train, inleggen; You will 1 on lo my aunt, u zal bij.... logeeren; ■■ »n il"' vcgetablcs on lo her plale, legde /,,' l* haai' |,ord; / was — ou to the wrong hrg i wedde op; I wa.nl to he — ou to '"dor, aansluiting hebben met; The ^ sidenl — his veto on il; It was only a WrieV'i' ik hield me maar zoo; — out, ont'o.i,, ,(''"": H's shouldcr was — out (disloHil ") bil bel „potje"; —out one's hand, "uiii n' S'"P — ou'' st-ak in zee; — steil,, "d'on, eountenance, buiten geveclit „,, «'', verlegen maken; 1 have — oul eel,../. ov"1' "'at booh, me, de oogen blind no,, ''j'\ °P; He — out his money 'at comh'rej, [derest, zette hel uil interest op inlio,, i •' Their plans were — out, gedwars"'ivrkwam niels van;/ am nol af raid

oi your —ling him oul. dal. ge hem de bief afsteekl;/le was icurinllg— oul on hearing' //os, verschrikkelijk onlslonid, boos;

— oiiescll out, zich moeite geven, zich uilsin ven : They — oul in their cauocs, sl arken van wal; Be — out (in), in de war raken (met); The actor was — out, was van streek, in de. war; Are we to stand here. till we — out, tot we vastgroeien, wortelschieten? — to a purpose, gebruiken voor; You must — ii lo good use, er een goed gebruik van maken; The work was — oul to contract, werd aanbesteed; — through. steken door; (iels) laten verrichten; — a. horse through (to) its paces, laten voordraven; — the pen through it. erdoor halen; — through a railway, dóórtrekken; It is a pleasure to — such a iel low through, klaar te maken (voor een examen); — to, laten dekken (o. dieren); — to bed; We have been hard (sorely) —to it of late, hebben het hard te verantwoorden gehad; He was — to it, hij moest wel; He was sorely — to it, sterk in verzoeking gebracht; I — ii to him, stelde hem die vraag, maakte hem erop attent;7'he criminal was — to lhe question, werd op de pijnbank gebracht; He — bis name to tlie 'document, zette zijn naam onder, teekende;

— to (any) inconvenience, het iemand lastig maken; — to pains, moeite (last) veroorzaken;— oneself to pains, zich moeite geven; — to various performances (exercises), doen uitvoeren; — a child lo school, op school doen; — lo shnitic. beschaamd maken; — to the sword, over de kling jagen; — to rights, in orde brengen; The motion was — to the vote, iu stemming gebracht; — an engine togetlier, (op)stellen;— (wo and two logelher, alle omstandigheden met elkaar in verband brengen; — up, als getuige laten optreden; op de hoogte brengen (lo); — up a prayer, opzenden; Pul up lo a vrinkle or two, eenige wenken aan de band doen; — up a (good) jiaht, (kranig) vochten; — up one's horse, stallen; — up rt picture, ophangen; — up the price, verinnigen; — up a purse, geld geven (bijeenbrengen) voor een prijs(kamp);—up your sword, steek op; He — up jor the place, hij stelde zicli candidaat voor die betrekking; Shall we — up liere. at this hotel, onzen intrek nemen? — up o. hare, opjagen; Can you — me up for the night. logeeren? He — up lor the district on lhe liberal side, stelde zich candidaat (— up ior the honour of representing it); 'Theg were — up in church, hun huwelijk werd afgekondigd; 7'he house was — up (lor sale), aangeboden, aangeslagen ; mail 1 — it up for you, inpakken, apart leggen? I have — you up to a good llung, iels goeds aan de band gedaan; — upfoif, ertoe aangezet; 7'hey — up lim. shutlers, zetten de fuiken er voor; She — up her lips to kiss him, stak uit, hield toe; 7'hal — my back Up, — me up, maakte mij boos; You will have to — up with it, ge zult er in moeten

berusten; 'l'he Transvaal war is a up

job, affuit; doorgestoken kaart; He — il upon me, schoof bet op mij; — a good fu.ee upon il, zoo goed mogelijk opnemen; lle

Sluiten