Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ItASPBERRY.

,r)IU

R.AVEL.

Haspbcrry, razbr'i, framboos; bush,

frambozenslruik; vinegar,—stroop.

Hat, rat; overlooper, onderkruiper (—s!, malligheid, onzin!; nngo.lool'olijk); ]| ratten vangen; overloopen, onderkruipen: / smelt a —, ik ruik lont; He was — liug for a place, trachtte door onderkruipen een baantje te krijgen; He —tetl lo a duhe, flikflooide; The instances of — Mimi were nol many, van onderkruiperij;

catcher .rattenvanger;—guuwn.door

r. boknaagd; —poison, rattenkruid;

run, door ratten verpeste plaats;

snake. Indische rattenslang; —('s)-tail, rat les taart (paurdenziekte.); —'s-bane,ratteilkruid; trap, rattenval.

liatablc, reitab'l, belastbaar; te schatten.

Ratafia, ratafia, likeur of cognacm.geurige, vruchten bereid; soorl, zoele biscuit.

Ka lal, reit l, bedrag (v. gemeentebelasting).

Ralan, ratan, riet, rotting.

Rataplan, rataplan, rataplan; || trommelen; Ral-a-lat, ratetat, kloppen(d geluid).

Ralcli. slagrad v. uurwerk, pal (—et); —ct-whcel, palrad; || voorzien van —.

Kale, standaard, prijs, waarde, maatstaf, plaatselijke belasting (—s, gemeentelasten), tarief, vracht, snelheid, rang, graad, klasse van een oorlogschip; || schatten, bepalen; berispen, een standje maken; aanslaan (in belastingen, at, voor); —s, vrachttarief (o/ fares, voor personen; of carriage, per spoor; of freight, freight —, per schip); —of Exchange, wisselkoers; — of iusurauce (interest, wages), premie, rente*landaard, loonstandaard; — of maren, ui arschtempo; You must not go on at Ibis —, op deze manier; At a cheap (dear, high) —; voor weinig (veel) geld; The. train rushed on at a furious — (At express —), met woedende vaart (met sneltreinvaart); Al a round —, duchtig, krachtig; Al any—. in elk geval, tot eiken prijs: At u low per cent. —, tegen lage rente; Charge high —s, hooge tarieven hebben; — of discount, disconto(voet); Af lhe. Iiigliesl — of exchaugc, tegen den

I gsfc.n koers: —oi' pay. salarisregeling;

—s of suhseripiinn. abonncmentsvooi'w aarden; —d by time, ge-, berekend bij (naar) het uur; He—d me (or putting in a

word.maakte mij een standje; col ling,

\erlaging van tarieven; payer, belastingschuldige; —r: He is a first —r,

l-'irsl fellow; The vessel is a second —r,

schip 2c klasse.

Ratel, reit'l, honigdas (Z. Afr.).

Rilth. rath, Oud-Keltische terp (fort); Ook: Vairy-ring.

Ralhe, reidh. vroeg (dicht.): ripe.

Hallier, radha, eer(der), liever, vooral, in In,o-ere male dan, vrij. I amclijkJtnllier!, dal. spreekt vanzelf; "Am I a little tipsy'l" "/ — thlnk goa. are", ik zou denken mui wel; ft is — colli lo-dag, vrij koud; 'l'he — lliat, deste (tn)eer omdat; — less, iets minder; — more so. nog een graadje erger; H's —. —. op hel kantje, al'.pikant; The pieee wan — a Irosl (feil — (lol), werd nogal koel (ongunstig) onl vangen; That is — too much ol a good thing, dat is we! een beetje veel v. het goede; 1 huil — nol, ik wou liever niet; Cold, IgBij •*?

—, koud, he? dat zou ik denken! "to" (hink it nice? (I do) —, vindt ge dit lekker? óf ik! Kali fiful ion, ratifikeis'n, bekrachtig! WC. Kal ily. ratifai, bekrachtigen, goedkeuren; Rating, standje; schatting, graad, ran'-' Ranks and —s, officieren en niet-oflien ren;onderofficieren en manschap pen U'/oo'b Higher and lower —s; Persons of £ 20 "> die £ 20 gemeentebelasting hetalen. Ratio, retsiou, verhouding, reden. Ratioelnate. rasi.osino.il, gevolgtrekking.0' maken; Raliocinalion, conclusie;Ra(i'"'" alioe, logisch Ratiou, reis'n, rantsoen, portie; jj opram soen stellen, uitdeelen (oul): On full ' op heel rantsoen. ,,,, Ralional,rasan'l,m.rede begaafd, op re' gegrond, redelijk, verstands...: Man t» x — and inoral being, de mensch is '1}'L. redelijk, zedelijk wezen; — dress (" Bloomers = —s, rokbroek); — hoi'i*" werkel. horizon; —c, raseneili, opga"), .) redenen, beredeneerde opgaaf, (logi*cl . reden (grond), rekenschap; —ism. K°'\, dienst der rede, rationalisme; —ist. hanger van het rationalisme; —falie, '. lio na lisl isch; I! a.l ioi ui füi/. rede lijk hcid,th'r. der rede; —ize,rationalistisch denken;* sfandelijk verklaren. Ralisbou, rolisbon, llegcnsburg. , ), Hallin(e)s,(-(in(;s) rallinz, weeflijnen (s' .'p Rat(t)an. ratan, bamboes, Spaansch 1 wandelstok. .„/). Ratteen, ratin, ratijn (soorl v. wollen st Katlinet, ratinet, dun en fijn rati.i''• .jjjK Ratten, ral'n, sabotage plegen; hind0'

volgen; —ing, sabotage. Ruller, rata, rattenvanger; overloop1''' ,r Rattle. ratT, (ge)ratel, gereutel, ra»" j laar, gekakel, ijdel gesnap, babbelka"':,i(al')rafclen (oll); rammelen, rochelen, ,,,1 telen,verlegen (zenuwachtig) maken.' „r verschrikken, bang maken (Am.); )>c, /,((» ren: The — ol thc castancls; Uur '"'/'.,|e gol thc— s, kroep; Thai —d me,erg" gf, hinderde; — on aboutdoorrammelen ,,|r She —d away for ten minutes, zij ba'' /»" tien minuien achter elkaar door; ' . y :' was —d through Parbianienf ,gejaag" —d uponllie world.ergerde; —bal)'"..

ratel kous; He ie a bruin, mail"" yit

braiued (-headed, -paled), onbeZ< ,.),

dwaas; snake (—r), ratelslang t-

wort, klapperzaad. j: ^

Rattllng, rallin, opgewekt, uilslela»,, y good light, portrait; He was ''.vb"-' vein, zat op zijn praatstoel; — Pi,c|' „ii"' ge, krachtige; —trap, rammelkast, dcrwaardig rijtuig. wel». Rallv, rod, waardeloos; gemeen, "„pel' Haueoiis, róttas, Raiigue. rok, ''"*',,'(« .. Ilaughly. röli, lollig (SI.): ook "".Vwi"'". Ravage, ravidi, roof, plundering.\,l,1p^'' ting; || rooven, plunderen, verwoes of time, tand des tijds; —r. .1 (V°' Have. ijlen, raaskallen, gek zijn. ' g; <}' lirl'd) zijn (op, obnnl); Ij wageiib'ii. j( «; ■ bulder (v. wind): lle —tl about (OP ^ er verriiklover; Thelhunderstonn1 ilseli oul. is iiilgernasd: Kavinll stapelgek; — r. ., e\nai "

Kavel, rav'l, knoop; uitgcralem

Have, ijlen, raaskallen, gek zijn, ' ina; f„.

ijn (op, abouf); j| wageni.»■> j(iw»,

Sluiten