is toegevoegd aan uw favorieten.

Roomsch katholieke godsdienstleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

I. Waartoe zijn wij op aarde?

Dat is de eerste en gewichtigste aller levensvragen. Naar hare beantwoording moet geheel ons leven, al ons denken, willen en doen zich richten. Welnu: wij zijn op aarde, om God te dienen en daardoor in den hemel te komen. Dat is ons levensdoel! Wij moeten God dienen; want wij behooren Hem toe, geheel en onverdeeld. Hij heeft ons geschapen. Hij bewaart ons, met al onze krachten, in het voortbestaan. En alles wat wij bezitten, hebben wij van Hem ontvangen. Wij zijn Gods onvervreemdbaar eigendom. Hij heeft over ons te gebieden. Wij hebben Hem te gehoorzamen. En door 't volbrengen zijner geboden, vervullen wij alleen onzen plicht. Niets meer! Toch wil God niet, dat wij Hem dienen zonder vergelding. De hemel, met zijn eindelooze zaligheid, zal eenmaal ons loon zijn.

II. Doch, wie heeft ons geleerd, hoe wij God moeten dienen? Dat heeft vooral Christus ons geleerd, de Zoon Gods. „Nadat God voorheen vele malen en op velerlei wijze tot de Vaderen had gesproken door zijn Profeten, heeft Hij ten laatste (in de volheid der tijden) tot ons gesproken dooi zijn Zoon." (Hebr. I, 1.) — Christus is echter reeds vóór eeuwen gestorven. Hoe kunnen wij dan thans nog met zekerheid weten, wat Hij geleerd heeft?

III. Ziet, Christus heeft een zichtbare, onfeilbare en onvergankelijke Kerk gesticht. Deze Kerk moet en zal naar Christus' wil en woord, alle eeuwen door, tot aan de voleinding der tijden, Hem vertegenwoordigen op aarde, Zijne zending voortzetten in deze wereld. „Zooals de Vader Mij gezonden heeft, zoo zend Ik U." (Jo. XX, 21.) „Gaat,

onderwijst alle volkeren, hen leerende onderhouden,

alles wat Ik u geboden heb. En zie, Ik hen met u alle dagen, tot aan de voleinding der eeuwen." (Mt. XXVIII, 19-20.) „Die u hoort, hoort Mij." (Lc. X, 16.) Wie dus de Kerk van Christus hoort, hoort Christus zelf; en wie hare leer volgt, volgt de leer van Hem, die haar stichtte. De Kerk nu, die door Christus werd gegrondvest, is de Katholieke Kerk.

1. 's Me n sch e n levensdoel.

2. Christus vooral leerde.

3. Door Zijne

Kerk.