is toegevoegd aan je favorieten.

Esperanto verdedigd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

de Ido-leiders zich van den beginne af aanmatigend en vijandig tegenover Esperanto hebben gesteld en den weg tot een vergelijk hebben afgesneden. Hierover zullen wij handelen in ons eerste hoofdstuk.

Of Ido inderdaad boven Esperanto de voorkeur verdient, zooals zijne leiders met ophef beweren ? Ieder vindt zijn eigen stelsel het beste, elk meent zijn uil een valk te zijn! Wij geven den lezer in ons tweede en derde hoofdstuk gelegenheid om zelf een vergelijkend oordeel te vellen; en wij vertrouwen dat bij hem, evenals bij ons, de uitspraak gunstig zijn zal voor het oude, maar eenvoudige en consequente Esperanto.

Kritieken en verweerschriften tegen Ido bestaan er reeds, o.a. van de hand van Camille Aymonier en van B. Kotzin. De Idisten passen bij voorkeur deze gemakkelijke tactiek toe, dat zij op grond van enkele daarin voorkomende onjuistheden, deze werken in hun geheel voor „leugenachtig" uitmaken. Onze bedoeling is geenszins, de genoemde schrijvers te verbeteren. Maar zij zijn in zooverre min of meer verouderd, dat sinds hunne verschijning het Ido zich eenigermate gewijzigd heeft, en de Idisten erkennen op hoogen toon geen critiek, die niet getuigt van grör£ dige studie van het hedendaagsche Ido. Dit is, waarnaar wij gestreefd hebben. Bovendien leek het ons niet overbodig, een geschrift in onze eigen taal samen te stellen, waaruit onze geestverwanten zoo noodig materiaal' voor komenden strijd kunnen putten.