is toegevoegd aan uw favorieten.

Het landsheerlijk bestuur in het sticht Utrecht aan deze zijde van den IJsel gedurende de regeering van bisschop David van Bourgondië, 1456-1496

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

De Financiën.

De Rentmeesters,

Een goede eeuw vóór bisschop David, onder Jan van Diest, werden de gezamenlijke domeinen in het Sticht aan deze zijde der IJssel beheerd door den rentmeester aan deze zijde der IJssel. Onder zijn beheer stonden niet slechts de renten, de inkomsten in geld, maar ook de tollen en de gruit, al waren daarvan verscheidene door verpanding uit de handen van den bisschop geraakt 1).

Dat deze ambtenaar tot aan het einde der bisschoppelijke heerschappij toe al deze domeinen bleef beheeren, zooals Mr. Muller beweert, is slechts in zooverre waar, dat de reeds onder zijn bestuur ressorteerende domeinen daaronder bleven; doch nieuwe aanwinsten kwamen onder aparte rentmeesters, terwijl de geheele administratie onder een nieuwen ambtenaar werd geplaatst.

Onder bisschop David treft men den volgenden toestand aan:

De rentmeester, die reeds in vroeger eeuw voorkwam, ontmoet men ook nu nog. In de eerste jaren van Davids regeering wordt hij vaak kortaf rentmeester zonder meer, ook wel rentmeester 's lands van Utrecht 2) genoemd; later heet hij steeds rentmeester 's lands van Utrecht, ter onderscheiding van andere rentmeesters, die naast hem opgekomen waren 3), Die nieuwe rentambten zijn dat van Wijk

1) Muller, Reg. en Rek. II, LXXIII.

2) Off. fol. 1, Ter Horst, 1456 —, in de commissie van Dirk Freyse als schout te Leusden.

3) Off. fol. llv, Ter Horst, 1457 Mrt. 23, wordt bij de verpachting van het huis te Stoutenburg bepaald, dat de pachtsom betaald zal