Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin

SCHOLEN VOOB DE V0RMIN8 VAN INLANDSCHE AMBTENAREN.

A OPLEIDINGSSCHOLEN VOOR INL. AMBTENAREN.

Blz.

Oprichting '235

Personeel — Formatie — Bezoldiging — Verdere uitgaven 286

Voorschriften (reglement) voor de seholen 289

299

Leerplan

Regeling van het onderwijs in de Inl. talen en in het handteekenen. 310

Onderwijs in eenvoudige boekhouding 310

Nederlandsch als voermiddel bij het teekenonderwijs niet verplichtend 310

Inspectie der opleidingsscholen 310

Kostelooze verstrekking van het Staatsblad van Ned._ Indië aan de

opleidingsscholen 310

Aansluiting bij het plaatselijk telefoonnet.

a. Opleidingsschool te Bandoeng 311

b. Opleidingsschool te Serang 311

Fondsen voor onderhoud en aanvulling van de benoodigdheden voor

het onderwijs in de natuur- en landbouwkunde 312

Bepalingen speciaal het personeel betreffende.

1. Eed voor de Eur. onderwijzers

2. Titel der Inl. onderwijzers 313

3. Examen landmeetkunde voor de Eur. onderwijzers 314

4. Verdeeling van de taak der onderwijzers buiten de gewone schooluren *

5. Open te houden betrekking bij verlof naar Europa.

a. Leeraar in de rechtswetenschap 314

b. Directeur der school 31

6. Benoembaarheid Eur. personeel 315

7. Toelage voor de Eur. onderwijzers voor het bezit van de akte landbouwkunde 0

8. Bezoldiging van de Inl. taal- en teekenonderwijzers met ingang van 1 Januari 1913 31

9. Bezoldiging van de Eur. onderwijzers beneden den rang van eersten onderwijzer, aangesteld vóór 21 Februari 1908 316

10. Bevoegdheid Dir. O. E. tot benoeming van Eur. leerkrachten beneden den rang van Directeur

Bepalingen speciaal de leerlingen betreffende.

1. Opneming in militaire hospitalen 316

2. Vrije geneeskundige behandeling en kostelooze verstrekking

van geneesmiddelen voor de leerlingen •■ 316

3. Verdeeling van het aantal leerlingen-plaatsen over de verschillende gewesten

B. SCHOOL VOOR ZONEN VAN INL. HOOFDEN EN VAN ANDERE AANZIENLIJKE INLANDERS TE TONDANO.

Oprichting — Personeel — Formatie — Bezoldiging — Verdere uitgaven

Sluiten