is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

275

Oprichting van een normaalcursus te Makasser.

Gouv. besl. 22 Augustus 1910 Iü 40. Gelezen enz.;

De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord; Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: Den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid te machtigen om op een door hem vast te stellen tijdstip de bij de besluiten van 28 Januari en 28 Mei 1908 n°8 4 en 1 bedoelde, te Makasser bestaande gelegenheid tot opleiding van uit het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden afkomstige jongelieden tot Inlandsch kweekeling op te heffen (1). & *

Ten tweede: Ten vervolge van het besluit van 28 Juni 1910 i ,V te bePalen' dat °P het tijdstip, waarop de in artikel 1 bedoelde onderwijsgelegenheid zal worden opgeheven (l), ook te Makasser bij wijze van proef zal worden geopend een uit twee jaarklassen bestaande normaalcursus ter opleiding voor het examen, bedoeld in artikel 5, alinea 1, sub e, der Regelen m Staatsblad 1893 11' 127, zooals dat punt e wordt gelezen ingevolge § I der ordonnantie in Staatsblad 1908 Iü 382 (3) aan welken cursus gedurende 12 uren 's weeks en per klasse onderwijs zal worden gegeven; zullende op dezen cursus van toepassing zijn het bepaalde

^oom 2 en 3 van het besluit van 29 December 1909

ii-16 (), met dien verstande, dat voor dezen cursus het bedrag der m artikel 2, % a, sub I, van dat besluit vermelde toelage wordt gesteld op ƒ 8 (acht gulden) 'smaands per leerling

Ten derde: enz.

Afschrift enz.

Oprichting van een normaalcursus te Palembang.

Gouv. besl. 26 November 1910 Iü 30. Gelezen enz.;

De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord; Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: Ten vervolge van het besluit van 22 Augustus

(1) Deze onderwijsgelegenheid is op 17 October 1910 opgeheven ingevolge besl. Dir. O. E. N. 1 September 1910 n» 15789 wswunren

(2) Blz. 273.

(?) „ 92. (4) „ 271.