is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

279

van het gewest van inwoning en omliggende gewesten, iets uitvoeriger zijn te behandelen. De leerstof in dat vak moet worden uitgebreid tot de kennis van het eiland van inwoning.

Het onderwijs aan den cursus zal worden gegeven door aan een kweekschool opgeleide onderwijzers en hulponderwijzers, werkzaam aan de openbare Inlandsche scholen ter plaatse waar de cursus gevestigd is, die daarvoor op voordracht van de betrokken inspecteerende ambtenaren door den Chef van dit Departement zijn aangewezen.

Een van die scholen zal worden gebezigd als leslokaal. Het hoofd dier school maakt deel uit en treedt op als hoofd van het voor den cursus aangewezen personeel.

De bij het onderwijs noodige boeken en leermiddelen worden gratis aan de leerlingen verstrekt.

Voor zooveel de leerlingen van den cursus niet reeds als kweekeling op een openbare of particuliere school werkzaam zijn, worden zij dagelijks gedurende den geheelen schooltijd te werk gesteld op de openbare Inlandsche scholen ter plaatse (1), waar zij beurtelings zien onderwijzen of onder leiding zelf onderwijs geven.

De toelating tot een cursus zal worden opengesteld: u. voor hen die zijn geslaagd in het examen, bedoeld bij artikel 6 sub 2e. der Regelen in Staatsblad 1893 TP 127, zooals dat is aangevuld bij § II der ordonnantie in Staatsblad 1908 D? 382 (2);

6. voor jongelieden, als bedoeld in het bij genoemde paragraaf van gemelde ordonnantie aan het sub a genoemde artikel toegevoegde derde lid en

c. voor hen die met goeden uitslag hebben afgelegd een hun door één der betrokken inspecteerende ambtenaren of, zoo dezen daartoe niet in de gelegenheid zijn, door het personeel van den cursus, af te nemen toelatingsexamen, naar dezelfde eischen als die, vastgesteld voor het examen sub a hiervoren.

Het aan den cursus verbonden onderwijzend personeel zal -een belooning ontvangen naar den maatstaf van f 4 's maands, per lesuur 's weeks, het hoofd van den cursus boven de hem als leerkracht toekomende toelage naar evenbedoelden maatstaf nog een maandelijksch bedrag van f 10, als vergoeding voor het voeren der administratie en ter bestrijding tevens van de kleme uitgaven voor het schoonhouden van de door ■den cursus gebruikte lokalen in zijn school.

Aan de leerlingen die niet in staat zijn zelf de kosten van

W De practische opleiding der normalisten geschiedt thans uitsluitend 1915 noe2858rbl2? 281 klasse-scnolen' ver«L circ. wd. Dir. O. E. 3 Februari (2) Blz. 93.