Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het is en blijft jammer" — zeide ik, „dat ik, die zoovele van je .experimenten' beschreven heb, nooit eens iets van je ondervindingen in mijn eigen land kan mededeel en."

Hij keek mij een oogenblik zwijgend aan.

„Ben je dan die historie vergeten, die zich aan den rand van het bosch heeft afgespeeld? Die twee geheimzinnige menschen . . .? Dien nachtelijken gast. . .? En wat volgde . . .?"

„Maar je hebt me altijd gezegd, dat ik daarover niet schrijven mocht, omdat er familie-belangen bij in het spel waren ..."

„De persoon, wie» het schaden kon, is voor korten tijd gestorven. Als je er zin in hebt, kun je die geschiedenis nu wel vertellen, mits je maar gefingeerde namen gebruikt."

* * *

Janus van Dorp zal thans, naar ik hoop, tevreden over mij zijn: de gebeurtenissen, die ik ditmaal verhalen zal, vonden plaats in ons eigen land. Dat G.G. er een rol in speelde, was het gevolg van een toeval; maar dit maakt die rol niet minder belangrijk en het gebeurde, op zichzelf, niet minder interessant.

Sluiten