Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Gever en Volmaker zeiven der wet, God in het vleesch, die Moses in het vuur, Elias verscheen in den stormwind.

Ik beken het — men kan het niet loochenen — Betlehem was de stad van Juda, welke eens Ephrata genoemd werd, zoo gelukkig door Christus' geboorte, waar de engelen zongen: Eere aan God in den hooge, maar zoo Christus ginds bloeide, hier schoot Hij wortel. Die verheven berg. waar Christus met Moses en Elias sprak en van gedaante veranderde, waar hij blinkend van gelaat en kleederen gezien werd door de Apostelen, mocht voor een tijdje juichen; maar dit plekje was door een lang en geheimnisvol verblijf Gode zoo liefelijk, hier werd Hij ontvangen en opgevoed. De weiden langs het Galileesche meer, waar zooveel duizenden werden verzadigd, het huis van Lazarus, van Zachaeus, van Simon en de andere plaatsen, welke de Heer met Zijn tegenwoordigheid heeft willen bestralen, zijn voorzeker onze vereering overwaardig, maar waar heeft God grooter wonder gewrocht? Hier is het Woord vleesch geworden, hier heeft God zich met onze sterfelijkheid bekleed om zichtbaar ons levensperk binnen te trekken en er Zijn wonderwerken te verrichten. Ja, de Olijfberg is om Christus' Hemelvaart beroemd, maar deze plaats is door het verblijf van Anna, de geboorte der Allerheiligste Maagd en Christus' Ontvangenis overluisterd. Op het kruis werd volgens Jeremias' voorspelling het heilswerk voltooid, hier echter begonnen. Hier was de eerste, daar de laatste statie van den stervenden Christus. Hier begon Hij te leven, ginds stierf Hij. Hier is vreugde en feestgetij, daar moet worden rouw gepleegd. In het graf rustte Christus' lichaam, wel niet van de godheid, maar toch van de ziel verlaten, hier echter leefde langen tijd de Godmensch, Christus Jesus met Zijn Moeder. De hof, waar Christus gewoon was te bidden, is niet de minste onder de heiligdommen, maar in deze kapel heeft Christus als kind en jongeling gebeden, gerust, gegeten en gedronken. De woestijn, door 's Heeren vasten geheiligd, verdient niet weinig eer en lof, maar hoe veelvuldig heeft Christus in dit huisje gevast, hoeveel grootere werken heeft Hij er geoefend, Wiens leven heiligheid, Wiens leer

Sluiten