is toegevoegd aan uw favorieten.

Instructie voor de uitoefening op de postkantoren en de bijkantoren van den dienst der postspaarbank in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

81

Hulppostkantoren.

182—183

182. Voor hulppostkantoren, welke minder dan eenmaal Controle der daags postverbinding hebben met het kantoor, waaronder zij form. IXfe. ressorteeren, moeten de uittreksels uit het register van dagtotalen form. IXè, vóór de indiening door den hulppostcommies, worden voorzien van eene aanteekening door den Europeeschen ambtenaar van het Binnenlandsch Bestuur ter plaatse, waaruit blijkt of het in te dienen uittreksel overeenstemt met het register form. IX, zoomede of de aan den hulppostcommies verstrekte en nog niet gebruikte verantwoordingsstaten form. IV en VIII, met de bij die staten behoorende strooken, ongeschonden aanwezig zijn.

Aanv. De kantoorchefs moeten dus toezien, dat geene form. IXö van de aan deze controle onderworpen hulpkantoren aan den Directeur worden doorgezonden, zonder de bedoelde aanteekening van het Hoofd van plaatselijk bestuur.

183. De op de verantwoordingsstaten form. IV en VIII der Boeking

hulpkantoren voorkomende dagtotalen van inlagen en dagtotalen terugbetalingen worden, voordat die staten aan den Directeur op het worden doorgezonden, ook op het kantoor geboekt in het kantoor, register van dagtotalen form. IX en wel op een afzonderlijk folio voor elk hulpkantoor.

Aanv. De algeheele totale bedragen van de staten form. IV en VIII der hulpkantoren worden derhalve ingevolge het voorschrift onder 186 overgenomen op de staten form. IV en VIII van het kantoor, terwijl de bedragen der dagtotalen worden overgenomen in het register form. IX en zulks niet op het folio van het kantoor zelf, doch op afzonderlijke folio's. Elk hulpkantoor krijgt daarvoor voor elke maand een nieuw folio na het voor het kantoor zelf bestemde.

Door deze boeking kunnen de kantoren: 1° contröleeren of de hulpkantoren hunne verantwoordingsstaten form. IV en VIII in volgorde indienen en of de volgnummers der inlagen en terugbetalingen geregeld doorloopen, terwijl. 2° de door de hulpkantoren in te dienen uittreksels uit register form. IX, vóórdat zij aan den Directeur worden doorgezonden, met de boekingen in het register van het kantoor zelf moeten worden vergeleken. Op te merken is, dat de boeking van de dagtotalen van de hulpkantoren in het register form. IX van het kantoor geschiedt in de maanden en op de data, waarop de inlagen en terugbetalingen bij het hulpkantoor zijn geschied, terwijl de algeheele totale bedragen van de form. IV en VIII der hulpkantoren op de verantwoordingsstaten van het kantoor worden overgenomen op den dag, waarop de verantwoordingsstaten van de hulpkantoren door het kantoor worden ontvangen.Instktjctie.