is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van een bankier aan zijn zoon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terzijde laten en ons onderzoek tot de individueele uitwerking van contante handel en uniforme koers beperken.

Om te beginnen de contante handel. Het voordeel er van bestaat daarin dat de opdrachten die aan de beurs komen tegen den invloed der speculatie worden beschermd. Alhoewel de speculatie er naar streeft den koers der papieren in overeenstemming te doen blijven met hun waarde, en alhoewel haar dit ook in zooverre gelukt als de prijsschommelingen over een langen termijn gerekend die der niet-speculatieve papieren niet te buiten gaan, brengt toch de wrijving der vele tegengestelde meeningen een onrust teweeg die den serieuzen eigenaar van effecten hindert en in de war brengt. Bij contanten handel heeft de kapitalist weliswaar niet, zooals men vaak meent, de zekerheid dat zijn papier minder aan koersschommeling onderhevig is dan bij termijnhandel het geval zou zyn, maar hjj kan er toch altijd staat op maken dat de koersschommelingen in veel hoogere mate met de werkelijke verhouding tusschen de feitelijke vraag en het feitelijke aanbod overeenstemmen, dus om zoo te zeggen „natuurlijke" schommelingen zijn. Voor alle dingen echter heeft de kasaffaire het voordeel dat zij den kapitalist de grenzen toont tot hoever hij den aankoop van effecten kan uitstrekken, hem dus verhindert de jacht op winst ongebreideld voort te zetten. Want hier is men er niet zooals bjj den termijnhandel, met de betaling van een klein percentage van de koopsom vanaf, integendeel moet de geheele koopprijs worden neergeteld, zoodat voor

106